0
กฎหมายสื่อสารมวลชน
แก้ไขเพิ่มเติมปรับปรุงใหม่ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หนังสือ285.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "กฎหมายสื่อสารมวลชน" เล่มนี้ ได้นำเรื่องกฎหมายหลายลักษณะในเรื่องสิทธิเสรีภาพและความรับผิดชอบทางกฎหมายมาแยกแยะ อธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกบุคคล สังคม สื่อมวลชน เจ้าหน้าที่ของรัฐและรัฐบาล และได้อธิบายสาระสำคัญในเรื่องการรักษาสิทธิหลักประกันทางกฎหมายและการใช้เสรีภาพของสื่อมวลชนให้เข้าใจง่ายกว่าอ่านตัวบทกฎหมาย โดยเนื้อหาสอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และกฎหมายฉบับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา ทางด้านนิเทศศาสตร์หรือวารสารศาสตร์ ทั้งมหาวิทยาลัยภาครัฐและภาคเอกชนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท อาจารย์ สื่อมวลชน นักโฆษณา นักกฎหมาย นักการเมือง ข้าราชการ และประชาชนผู้สนใจทั่วไป

สารบัญ

บทที่ 1 แนวคิด ทฤษฎี ว่าด้วย สิทธิและเสรีภาพ
บทที่ 2 สื่อสารมวลชนกับความรับผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ ความมั่นคงของรัฐ ศาสนา การปกครอง การยุติธรรม
บทที่ 3 สื่อสารมวลชนกับความรับผิดชอบต่อชื่อเสียง การละเมิด การละเมิดอำนาจศาล การคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนและผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว
บทที่ 4 กฎหมายข้อมูลข่าวสารราชการกับสิทธิในการรับรู้ของสื่อสารมวลชน
บทที่ 5 รัฐกับสื่อสารมวลชน
บทที่ 6 กฎหมายลิขสิทธิ์กับสื่อสารมวลชน

คำนิยม
หนังสือ "กฎหมายสื่อสารมวลชน" ของรองศาสตราจารย์พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช จัดพิมพ์มาแล้วนับสิบครั้ง มีการเพิ่มข้อกฎหมาย ปรับปรุงข้อกฎหมาย และนำข้อกฎหมายที่บัญญัติขึ้นใหม่ มารวบรวมไว้ในเล่มเดียวกัน นอกจากยังคงเนื้อหาสาระและตัวอย่างในความผิดฐานหมิ่นประมาทจากการเขียน การพิมพ์ การโฆษณา ฯลฯ ยังแก้ไขปรับปรุงและเพิ่มเติมความผิดที่เกิดจากการกระทำผ่าน "โซเชี่ยล มีเดีย" ไว้ด้วยดร.เรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์- รองประธานกรรมการบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789742036966 (ปกอ่อน) 356 หน้า
ขนาด: 185 x 259 x 15 มม.
น้ำหนัก: 550 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์นิติธรรม, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน