0
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แนวข้อสอบสรุปเนื้อหาพร้อมเฉลยตามหลักสูตรการสอบใหม่ล่าสุด!!!
รวมแนวข้อสอบสรุปเนื้อหาพร้อมเฉลย ตามหลักสูตรการสอบ ประกอบด้วย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ 2560 (เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับองคืกรการปกครองท้องถิ่น) พ.ร.บ.เทศกาล พ.ศ.2596 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฯลฯ
หนังสือ266.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปสาระสำคัญที่ใช้ในการสอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แนวข้อสอบสรุปเนื้อหาพร้อมเฉลยตามหลักสูตรการสอบใหม่ล่าสุด!!! ประกอบด้วย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ 2560 (เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับองคืกรการปกครองท้องถิ่น) พ.ร.บ.เทศกาล พ.ศ.2596 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยมีเฉลยอย่างละเอียดให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- ประวัติกรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- วิสัยทัศน์ Vision/พันธกิจ Mission
- ค่านิยม Valus/ประเด็นยุทธศาสตร์ /อำนาจและหน้าที่
- แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ 2560
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้เพิ่มเติม
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2553
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร ส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง 2539
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163801104 (ปกอ่อน) 266 หน้า
ขนาด: 205 x 286 x 17 มม.
น้ำหนัก: 595 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์แคมปัสแอนด์ ช้างน้อย, หจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน