0
กรรมติดจรวด (PDF)
ในหนังสือเรื่องกรรมติดจรวดนี้ ถูกเขียนขึ้นเพื่อให้คุณผู้อ่านทุกคน ไม่ว่าจะเป็นชาวพุทธที่นับถือพระพุทธศาสนา หรือชาวอะไรก็แล้วแต่ ที่เป็นมนุษย์โลกที่มีอยู่จำนวน 7,500 ล้านคน ทุก ๆ คนบนโลกใบนี้
e-books(PDF) ?209.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

       ในหนังสือเรื่องกรรมติดจรวดนี้ ถูกเขียนขึ้นเพื่อให้คุณผู้อ่านทุกคน ไม่ว่าจะเป็นชาวพุทธที่นับถือพระพุทธศาสนา หรือชาวอะไรก็แล้วแต่ ที่เป็นมนุษย์โลกที่มีอยู่จำนวน 7,500 ล้านคน ทุก ๆ คนบนโลกใบนี้
ได้รู้และเข้าใจไปพร้อม ๆ กัน ว่าพวกเราทุก ๆ คน อยู่ภายใต้กฎแห่งธรรมชาติอยู่หนึ่งกฎ ไม่มีใครหลีกหนีกฏข้อนี้ได้ ไม่ว่าบุคคลผู้นั้นจะเป็นผู้วิเศษเลอเลิศมาจากไหนก็ไม่สามารถที่จะหลีกหนีในกฎข้อนี้ได้ นั่นก็คือ “กฎแห่งกรรม” ซึ่งเป็นกฏเกณฑ์ที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมา พร้อม ๆ กับที่มีมนุษย์ชายและหญิงเกิดขึ้นมาครั้งแรกในโลกใบนี้นั้นเอง

สารบัญ

- บทที่ 1 ปฐมบท
- บทที่ 2 ชนกกรรม
- บทที่ 3 อุปถัมภกกรรม
- บทที่ 4 อุปปีฬกกรรม
- บทที่ 5 อุปฆาตกกรรม
- บทที่ 6 ครุกรรม
- บทที่ 7 อาสันนกรรม
- บทที่ 8 อาจิณณกรรม
- บทที่ 9 กฏัตตากรรม
- บทที่ 10 ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม
- บทที่ 11 อุปปัชชเวทนียกรรม
- บทที่ 12 อปราปริยเวทนียกรรม
- บทที่ 13 อโหสิกรรม
- บทที่ 14 ที่ตั้งแห่งกรรมอันเกิดจากอกุศลกรรม

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840097897 (PDF) 667 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน