0
ลด 10%
กลยุทธ์การตั้งราคา
แนวทางการตัดสินใจเพื่อสร้างผลกำไร
ผู้เขียน Thomas T. Nagle, Reed K. Holden
หนังสือ243.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

ในยุคของการแข่งขันทางการตลาดที่รุนแรง และแรงดกดันของการสร้างผลกำไรให้ได้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปัจจัย “ราคา” เป็นเสมือนทางออกที่สำคัญของนักการตลาด เพื่อสร้างผลกำไรควบคู่ไปกับการสร้างยอดขาย รักษาส่วนแบ่งตลาด และรักษาความได้เปรียบของการแข่งขัน ผู้บริหารการตลาดจึงจำเป็นต้องเข้าใจในแนวทางการกำหนดกลยุทธ์ราคา รวมทั้งต้องรู้จักวิธีการจัดการราคาที่มีประสิทธิผล เพื่อผลกำไรขององค์กร
ในเล่มนี้ ได้กล่าวเน้นถึงจุดสำคัญ ปัจจัย และหลักเกณฑ์ต่างๆ ในการกำหนดราคาสินค้า อาทิ แนวทางในการตัดสินใจกำหนดราคาอย่างมีประสิทธิภาพ ความสำคัญของต้นทุนต่อราคา การวิเคราะห์ลูกค้าในฐานะที่เป็นกุญแจสำคัญในการกำหนดราคา และกลยุทธ์การตั้งราคาเพื่อประโยชน์ในการแบ่งส่วนตลาด พร้อมกันนี้ยังมีตัวอย่างประกอบการอธิบายอย่างชัดเจน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่จะนำไปใช้ในสถานการณ์ที่เป็นจริง

สารบัญ

บทที่ 1 การกำหนดราคาเชิงยุทธ์
บทที่ 2 ต้นทุน
บทที่ 3 การวิเคราะห์ทางการเงิน
บทที่ 4 ลูกค้า
บทที่ 5 การแข่งขัน
บทที่ 6 กลยุทธ์ราคา
บทที่ 7 การกำหนดราคาตามวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์
บทที่ 8 การขายและการเจรจาต่อรองที่ใช้คุณค่าเป็นพื้นฐาน
บทที่ 9 กลยุทธ์ราคากับการแบ่งส่วนตลาด
บทที่ 10 การกำหนดราคาในส่วนประสมการตลาด
บทที่ 11 กลยุทธ์ช่องทางการจัดจำหน่าย
บทที่ 12 ความได้เปรียบของการแข่งขัน

คำนิยม
อธิบายถึงแนวคิดของราคาทั้งในเชิงการตลาด บัญชี และการเงิน เพื่อเป็นพื้นฐานนำไปสู่การจัดการราคา
ที่สอดคล้องกับคุณค่าที่ลูกค้ารับรู้
• กลยุทธ์ราคาที่สัมพันธ์กับวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ การจัดการราคาสำหรับช่องทางการตลาดและรูปแบบการขาย
รวมทั้งการใช้ราคาในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789745345843 (ปกอ่อน) 328 หน้า
ขนาด: 145 x 212 x 17 มม.
น้ำหนัก: 425 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
ชื่อเรื่องต้นฉบับThe Strategy and Tactics Of Pricing
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน