0
ลด 50%
กลศาสตร์เครื่องกล รหัสวิชา 2101-2007
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
หนังสือ41.00 บาท
e-books(PDF) ?82.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "กลศาสตร์" เป็นวิชาหนึ่งในสาขาฟิสิกส์ที่ศึกษาเกี่ยวกับการกระทำของแรง หนังสือ "กลศาสตร์เครื่องกล รหัสวิชา 2101-2007" เล่มนี้ จึงเป็นการศึกษาถึงแรงสถิตต่างๆ ที่กระทำต่อชิ้นส่วนเครื่องกล โดยศึกษาเกี่ยวกับหลักการของแรง การรวมและแยกแรง โมเมนต์ ความสมดุล จุดศูนย์ถ่วง ความเสียดทาน ความเร็ว ความเร่ง งานและพลังงาน ความเค้นและความเครียด สมบัติของของไหลเบื้องต้น และสมบัติทางเทอร์โมไดนามิกส์ เบื้องต้น เพื่อให้สามารถคำนวณเบื้องต้น สามารถแก้ปัญหาโจทย์เกี่ยวกับหลักการกลศาสตร์ในงานเครื่องกล และเข้าใจระบบหน่วยตามมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นวิชาในระดับชั้น ปวช. ประเภทอุตสาหกรรม สาขาช่างยนต์ โดยมีเนื้อหาที่ตรงและครบถ้วนตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2556

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 ปริมาณเวกเตอร์
บทที่ 3 ระบบแรง
บทที่ 4 โมเมนต์
บทที่ 5 การสมดุลของแรง
บทที่ 6 จุดศูนย์ถ่วง
บทที่ 7 แรงเสียดทาน
บทที่ 8 ความเร็วและความเร่ง
บทที่ 9 งานและพลังงาน
บทที่ 10 ความเค้นและความเครียด
บทที่ 11 สมบัติของของไหลเบื้องต้น
บทที่ 12 สมบัติทางเทอร์โมไดนามิกส์เบื้องต้น

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160826971 (ปกอ่อน) 176 หน้า
ขนาด: 187 x 257 x 9 มม.
น้ำหนัก: 325 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน