0
ลด 10%
กลศาสตร์เครื่องกล (สอศ.) (รหัสวิชา 20101-2007)
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชาและคำอธิบายรายวิชาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
หนังสือ73.80 บาท
e-books(PDF) ?77.90 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "กลศาสตร์" เป็นวิชาหนึ่งในสาขาฟิสิกส์ที่ศึกษาเกี่ยวกับการกระทำของแรง หนังสือ "กลศาสตร์เครื่องกล (สอศ.) (รหัสวิชา 20101-2007)" เล่มนี้ จึงเป็นการศึกษาถึงแรงสถิติต่างๆ ที่กระทำต่อชิ้นส่วนเครื่องกล โดยศึกษาเกี่ยวกับหลักการของแรง การรวมและการแยกแรง โมเมนต์ ความสมดุล จุดศูนย์ถ่วง ความเสียดทาน ความเร็ว ความเร่ง งานและพลังงาน ความเค้นและความเครียด สมบัติของไหลเบื้องต้น รวมถึงสมบัติทางเทอร์โมไดนามิกส์เบื้องต้น เพื่อให้สามารถคำนวณเบื้องต้น สามารถแก้ปัญหาโจทย์เกี่ยวกับหลักการกลศาสตร์ในงานเครื่องกล และเข้าใจระบบหน่วยตามมาตฐานสากล เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนในระดับชั้น ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม โดยมีเนื้อหาที่ตรงและครบถ้วนตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2562

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 ปริมาณเวกเตอร์
บทที่ 3 ระบบแรง
บทที่ 4 โมเมนต์
บทที่ 5 การสมดุลของแรง
บทที่ 6 จุดศูนย์ถ่วง
บทที่ 7 แรงเสียดทาน
บทที่ 8 ความเร็วและความเร่ง
บทที่ 9 งานและพลังงาน
บทที่ 10 ความเค้นและความเครียด
บทที่ 11 สมบัติของไหลเบื้องต้น
บทที่ 12 สมบัติทางเทอร์โมไดนามิกส์เบื้องต้น

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160839971 (ปกอ่อน) 184 หน้า
ขนาด: 185 x 256 x 8 มม.
น้ำหนัก: 335 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน