0
ลด 10%
กลศาสตร์โครงสร้าง 1 (สอศ.) (รหัสวิชา 20106-1006)
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้เขียน เอกชัย รัตนโน
หนังสือ55.80 บาท
e-books(PDF) ?62.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "กลศาสตร์โครงสร้าง 1" เล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นตรงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เนื้อหาภายในประกอบด้วย ฟิสิกส์-กลศาสตร์และการวัด กฏของนิวตัน องค์ประกอบและแรงลัพธ์ของแรง สมดุลของระบบแรงร่วมจุด โมเมนต์ของแรง จุดเซนทรอยด์และจุดศูนย์ถ่วง จุดเซนทรอยด์และจุดศูนย์ถ่วง โมเมนต์ความเฉื่อยและรัศมีการหมุน รวมถึงความเค้นและความเครียด อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น เข้าใจง่าย พร้อมแบบฝึกหัดและใบงาน เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอน และการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

บทที่ 1 ฟิสิกส์-กลศาสตร์และการวัด (Physics-Mechanics and Measurment)
บทที่ 2 กฏของนิวตัน (Newton's Laws)
บทที่ 3 องค์ประกอบและแรงลัพธ์ของแรง (Components and Resultants of Force)
บทที่ 4 สมดุลของระบบแรงร่วมจุด (Equilibrium of Concurrent Force)
บทที่ 5 โมเมนต์ของแรง (Moment of Force)
บทที่ 6 จุดเซนทรอยด์และจุดศูนย์ถ่วง (Centroid and Center of Gravity)
บทที่ 7 โมเมนต์ความเฉื่อยและรัศมีการหมุน (Moment of Inertia and Radius of Gyration)
บทที่ 8 ความเค้นและความเครียด (Stress and Strain)

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160836079 (ปกอ่อน) 196 หน้า
ขนาด: 187 x 256 x 9 มม.
น้ำหนัก: 350 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: --/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน