0
ลด 10%
กลศาสตร์โครงสร้าง 1 (สอศ.) (รหัสวิชา 20106-1006)
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้เขียน เอกชัย รัตนโน
หนังสือ55.80 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "กลศาสตร์โครงสร้าง 1" เล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นตรงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เนื้อหาภายในประกอบด้วย ฟิสิกส์-กลศาสตร์และการวัด กฏของนิวตัน องค์ประกอบและแรงลัพธ์ของแรง สมดุลของระบบแรงร่วมจุด โมเมนต์ของแรง จุดเซนทรอยด์และจุดศูนย์ถ่วง จุดเซนทรอยด์และจุดศูนย์ถ่วง โมเมนต์ความเฉื่อยและรัศมีการหมุน รวมถึงความเค้นและความเครียด อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น เข้าใจง่าย พร้อมแบบฝึกหัดและใบงาน เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอน และการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

บทที่ 1 ฟิสิกส์-กลศาสตร์และการวัด (Physics-Mechanics and Measurment)
บทที่ 2 กฏของนิวตัน (Newton's Laws)
บทที่ 3 องค์ประกอบและแรงลัพธ์ของแรง (Components and Resultants of Force)
บทที่ 4 สมดุลของระบบแรงร่วมจุด (Equilibrium of Concurrent Force)
บทที่ 5 โมเมนต์ของแรง (Moment of Force)
บทที่ 6 จุดเซนทรอยด์และจุดศูนย์ถ่วง (Centroid and Center of Gravity)
บทที่ 7 โมเมนต์ความเฉื่อยและรัศมีการหมุน (Moment of Inertia and Radius of Gyration)
บทที่ 8 ความเค้นและความเครียด (Stress and Strain)

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160836079 (ปกอ่อน) 196 หน้า
ขนาด: 187 x 256 x 9 มม.
น้ำหนัก: 350 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: --/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน