0
กล่องเสียงธรรม Thammasapa Box
สื่อเผยแพร่ธรรมะร่วมสมัย ยุคดิจิตอล บรรจุเสียงธรรมเพื่อความสุขของทุกชีวิต กว่า 1,000 ชั่วโมง โดยโครงการเผยแพร่ธรรมยุคดิจิตอล ที่ได้เปลี่ยนแปลงแผ่นเสียง CD มาอยู่ในรูปแบบ SD Card
ราคาพิเศษ2,999.00 บาท
ข้อมูลโดยสังเขป

    "กล่องเสียงธรรม Thammasapa Box" สื่อเผยแพร่ธรรมะร่วมสมัย ยุคดิจิตอล บรรจุเสียงธรรมเพื่อความสุขของทุกชีวิต กว่า 1,000 ชั่วโมง โดยโครงการเผยแพร่ธรรมยุคดิจิตอล ผลงานนวัตกรรมใหม่ของธรรมสภา ที่ได้เปลี่ยนแปลงแผ่นเสียง CD มาอยู่ในรูปแบบ SD Card เป็นการเผยแพร่ธรรมะที่สะดวกรวดเร็ว และใช้งานง่ายสามารถพกพาไปได้ทุกที่ และเป็นเจตนาที่ธรรมสภาต้องการเผยแพร่ธรรมะ

รายการพระธรรมเทศนา และนิทานธรรมะ 1,000 ชั่วโมง                                                                                                                                                      
- บทสวดมนต์ทำวัตรเช้า (แปล)                                                                                                                  
- บทสวดมนต์ทำวัตรเย็น (แปล)                                    
- สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก                                                               
- พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ) สวนโมกขพลาราม สุราษฎร์ธานี                                                      
- พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ) วัดชลประทานรังสฤษดิ์ นนทบุรี                                          
- พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมมจิตโต ป.ธ. ๙) อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฤาลงกรณราชวิทยาลัย                                                                                 
- พระธรรมสิงหบุราจารย์ (จรัญ ฐิตธมโม) วัดอัมพวัน สิงห์บุรี                                                                              
- พระธรรมเมธาภรณ์ (ระแบบ ฐิตญาโณ) วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร)                     
- พระราชธรรมนิเทศ (พระอาจารย์พยอม กัลยาโณ วัดสวนแก้ว นนทบุรี                                             
- พระราชวิจิตรปฏิภาณ (ท่านเจ้าคุณพิพิธ) วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร                              
- พระราชธรรมวาที วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพมหานคร   
- พระภาวนาโพธิคุณ พระครูใบฎีกามณเฑียร (ท่านอาจารย์โพธิ์ สวนโมกขพลาราม)      
- พระปัญญานันทมุนี (สง่า สุภโร) เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ นนทบุรี            
- พระครูสิริคณาพิทักษ์ (บัญญติ) วัดบ่อล้อ นครศรีธรรมราช         
- พระครูวิสาลวรกิจ วัดวรกิจตาราม เชียงราย พระมหาทวีป กตปุญโญ สำนักสงฆ์แทนวันดีฯ
- พระอาจารย์นุ้ย สัมปันโน สวนโมกขพลาราม สุราษฎร์ธานี
- พระอาจารย์สิงห์ทอง เขมิโย สวนโมกขพลาราม สุราษฎร์ธานี
- พระมหาจรรยา สุทธิญาโณ (ดร.) วัดพุทธธรรม สหรัฐอเมริกา
- พระอธิการคัมภีรญาณ อภิปุญโญ วัดป่าสุญญตา ปราณบุรี
- พระอาจารย์ฉลอง กิจจธโร สำนักสงฆ์ธารธรรม ราชบุรี
- พระครูใบฎีกามณเฑียร มณฑิโร สวนโมกขพลาราม สุราษฎร์ธานี
- พระครูปลัดสุวัฒนบัณฑิตคุณ (วัลลพ) วัดประยุรศาวาสวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
- พระครูอุดมธรรมวาที วัดประยุรศาวาสวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
- พระครูสิริธรรมภาณ วัดละหาร นนทบุรี
- พระมหาสหัส ฐิตสาโร วัดชลประทานรังสฤษฏ์ นนทบุรี
- พระอธิการไพศาล วิสาโล วัดป่าสุคะโต ชัยภูมิ
- พระอาจารย์ดุษฎี เมธงกุโร วัดทุ่งไผ่ ชุมพร
- ปกิณกะพระธรรมเทศนา
- พระมหาไพเราะ (ดร.) ฐิตสีโล
- พระมหากิตติศักดิ์ โคตรมสิสโส
- พระมหากิตติศักดิ์ โคตรมสิสโส
- พระมหาโพธิวงศาจารย์
- พระราชธรรมวาที
- พระปัญญานันทมุนี
- พระครูกิตติวราภรณ์
- พระมหาทวีป กตปุญโญ
- พระประสงค์ ปริปุณโณ
- พระดุษฎี เมธงกุโร
- พระมหากิตติศักดิ์ โคตรมสิสโส
- พระครูวินัยธรวิเชียร วชิรธมโม
- คู่มืออมนุษย์ ของ พุทธทาสภิกขุ อ่านโดย ธรรมสภา สถาบันบันลือธรรม
- แก่นพุทธศาสน์ ของ พุทธทาสภิกขุ อ่านโดย ธรรมสภา สถาบันบันลือธรรม
- หน้าที่ของคนโดย นายบันลือ สุขธรรม ผู้ให้กำเนิดธรรมสภา สถาบันบันลือธรรม
- คู่มือดับทุกข์ ของ พุทธทาสภิกขุ อ่านโดย ธรรมสภา สถาบันบันลือธรรม
- พุทธประวัติสำหรับยุวชน ของ พุทธทาสภิกขุ อ่านโดย ธรรมสภา สถาบันบันลือธรรม
- 24 ยอดกตัญญู โดย ร.บุญนาค อ่านโดย ธรรมสภา สถาบันบันลือธรรม
- คำสอนฮวงโป ของ พุทธทาสภิกขุ อ่านโดย ธรรมสภา สถาบันบันลือธรรม
- โอวาทสี่ของท่านเหลี่ยวฝาน โดย เจือจันทร์ อัชพรรณ (มิสโจ) อ่านโดย ธรรมสภา สถาบันบันลือธรรม
- สูตรเว่ยหล่าง ของ พุทธทาสภิกขุ อ่านโดย ธรรมสภา สถาบันบันลือธรรม
- เล่านิทานเซ็น โดย อาจารย์อภิปุญโญ อ่านโดย ธรรมสภา สถาบันบันลือธรรม
- นิทานเซ็น ของ พุทธทาสภิกขุ อ่านโดย ธรรมสภา สถาบันบันลือธรรม
- นิทานเรื่องสั้น ของ พุทธทาสภิกขุ อ่านโดย ธรรมสภา สถาบันบันลือธรรม

พุทธชัยมงคลคาถา พระพุทธเจ้าชนะมาร อ่านโดย ธรรมสภา สถาบันบันลือธรรม
    - บทนำ 1 ผจญมารวสวัติมาร
    - บทนำ 2 ผจญอาฬวกยักษ์
    - บทนำ 3 ผจญช้างนาฬาคิรี
    - บทนำ 4 ผจญโจรรองคุลีมาล
    - บทนำ 5 ผจญนางจิญมาณวิกา
    - บทนำ 6 ผจญสัจจกนิครถ์
    - บทนำ 7 ผจญพญานันโทปนันทนาคราช
    - บทนำ 8 ผจญพกะพรหม

- บทสวดมนต์
- นิทานบันเทิงธรรม โดย ธรรมสภา และสภาบันบันลือธรรม
- พระเจ้าสิบชาติ   ของ ธรรมสภา อ่านโดย ธรรมสภา สถาบันบันลือธรรม
- ของขวัญของแม่ ของขวัญของพ่อ อ่านโดย ธรรมสภา สถาบันบันลือธรรม
- นิทานปล่อยสัตว์ ผู้แต่ง หลิว อ้าย เหลี่ยน ผู้แปล รัศมีธรรม อ่านโดย อ.เพ็ญศรี อินทรทัต
- นิทานวรรณกรรมในพระไตรปิฏก อ่านโดย อ.เพ็ญศรี อินทรทัต
- นิทานเพื่อชีวิต ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว ของ ส.รัตนรติ อ่านโดย อ.เพ็ญศรี อินทรทัต
- พระเจ้า 30 ชาติ ของ ธรรมสภา อ่านโดย อ.เพ็ญศรี อินทรทัต
- กิรดังได้สดับมา ของ พระมหาโพธิวงศาจารย์ อ่านโดย อ.เพ็ญศรี อินทรทัต
- นรกสวรรค์ท่านเลือกได้ ผู้แต่ง ไขแสง กิตติวัชระชัย อ่านโดย อ.เพ็ญศรี อินทรทัต
- สมุดภาพปฐมสมโพธิกถา ของ สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรส อ่านโดย อ.เพ็ญศรี อินทรทัต
- มงคลวจนะ (เสียงธรรมอันประเสริฐ) อ่านโดย อ.เพ็ญศรี อินทรทัต
- รวมนิทานธรรม ของ นิราลัย อ่านโดย อ.เพ็ญศรี อินทรทัต
- 84 นิทานเทียบสุภาษิตไทย ของ ทองคำ ศรีหอุไร อ่านโดย อ.เพ็ญศรี อินทรทัต
- คำพ่อคำแม่ ของ พระมหาโพธิวงศาจารย์ อ่านโดย อ.เพ็ญศรี อินทรทัต
- บทสวดมนต์และเพลงธรรมะ

รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า: 8858841001807
ขนาด: 0 x 0 x 0 มม.
น้ำหนัก: 1135 กรัม
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน