0
กาดก่อเมือง : ชาติพันธุ์และคาราวานการค้าล้านนา
เครือข่ายความสัมพันธ์ทางการค้าในล้านนาก่อนยุคเทศาภิบาลไม่อาจแยกจากเครือข่ายความสัมพันธ์ทางการเมือง ทว่าสามารถอธิบายกระบวนการการก่อรูปของรัฐจารีตและการสร้างเสถียรภาพภายในอาณาจักรผ่านการเป็นศูนย์กลาง...
หนังสือ370.50 บาท
e-books(PDF) ?329.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

      การค้าไม่เคยแยกจากมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม แต่ผสานกลมกลืนเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของผู้คนมายาวนาน การค้าของรัฐดินแดนตอนใน (ไม่ติดทะเล) อย่างล้านนา มีส่วนอธิบายการก่อรูปของรัฐผ่านการปฏิสัมพันธ์กันของกลุ่มคนในระดับต่าง ๆ และพื้นที่ทางการค้าเหล่านี้เองที่สร้างเงื่อนไขของกระบวนการรับรู้ความต่างระหว่างชาติพันธุ์ ฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและเข้ามากระทบต่อโครงสร้างความสัมพันธ์ทางการค้าการแลกเปลี่ยน จึงส่งผลต่อการปรับตัวและการเปลี่ยนแปลงมิติความสัมพันธ์ในด้านอื่นไปด้วยพร้อมกัน

    หนังสือเล่มนี้จึงมุ่งชี้ให้เห็นว่าเครือข่ายความสัมพันธ์ทางการค้าในล้านนาก่อนยุคเทศาภิบาล ที่ไม่อาจแยกจากเครือข่ายความสัมพันธ์ทางการเมือง ทว่าสามารถอธิบายกระบวนการการก่อรูปของรัฐจารีตและการสร้างเสถียรภาพภายในอาณาจักร ผ่านการกลายเป็นศูนย์กลางการค้าได้ทางหนึ่ง

สารบัญ

1. ผู้คนและการค้า
2. ขึ้นดอย ลอยห้วย
3. ขึ้นดอย ลอยห้วย
4. สินค้า เงินตรา และเครือข่าย
5. คนกับชีวิตในตลาด
6. ระหว่าง 2442
7. ส่งท้าย

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740217329 (ปกอ่อน) 312 หน้า
ขนาด: 143 x 211 x 8 มม.
น้ำหนัก: 355 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์มติชน, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน