0
ลด 10%
การขายเบื้องต้น 2 (รหัสวิชา 2200-1005)
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้เขียน สมคิด มิมมา
หนังสือ80.10 บาท
สภาพเก่าปานกลาง44.50 บาท
e-books(PDF) ?75.65 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "การขายเบื้องต้น 2" เล่มนี้ เหมาะสำหรับนำไปใช้ประกอบการเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ.2556 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เนื้อหามี 9 บท ประกอบด้วย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการขาย การแสวงหาลูกค้า การเตรียมตัวก่อนเข้าพบ การเข้าพบ การเสนอขาย การตอบข้อโต้แย้ง การปิดการขาย การติดตามผลและบริการหลังการขาย และ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการขาย ซึ่งในแต่ละบทจะมีกิจกรรมระหว่างเรียน ใบงาน และแบบประเมินผลหลังเรียน เพื่อเป็นการทบทวนเนื้อหาที่ได้ศึกษามาด้วย

สารบัญ

บทการเรียนรู้ที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการขาย
บทการเรียนรู้ที่ 2 การแสวงหาลูกค้า
บทการเรียนรู้ที่ 3 การเตรียมตัวก่อนเข้าพบ
บทการเรียนรู้ที่ 4 การเข้าพบ
บทการเรียนรู้ที่ 5 การเสนอขาย
บทการเรียนรู้ที่ 6 การตอบข้อโต้แย้ง
บทการเรียนรู้ที่ 7 การปิดการขาย
บทการเรียนรู้ที่ 8 การติดตามผลและการบริการหลังการขาย
บทการเรียนรู้ที่ 9 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการขาย

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160822515 (ปกอ่อน) 240 หน้า
ขนาด: 186 x 255 x 11 มม.
น้ำหนัก: 345 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 4/2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน