0
ลด 10%
การขายเบื้องต้น : Basic Selling (สอศ.) (รหัสวิชา 20200-1003)
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
ผู้เขียน สมคิด มิมมา
หนังสือ61.20 บาท
e-books(PDF) ?64.60 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือรายวิชา "การขายเบื้องต้น รหัสวิชา 20200-1003" เล่มนี้ เป็นหนังสือประกอบการเรียนการสอนในระดับ ปวช. กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เนื้อหาภายในแบ่งออกเป็น 9 บท ประกอบด้วย ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการขาย ประเภทและลักษณะของงานขาย ความรู้เกี่ยวกับตนเอง ความรู้เกี่ยวกับกิจการ ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ความรู้เกี่ยวกับลูกค้า ความรู้เกี่ยวกับคู่แข่งขัน คุณสมบัติและโอกาสความก้าวหน้าของนักขาย และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการขาย ซึ่งในแต่ละบทจะมีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ใบงาน และแบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้ เพื่อเป็นการทบทวนเนื้อหาที่ได้ศึกษามาด้วย

สารบัญ

คำอธิบายรายวิชา
ตารางวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา
ตารางวิเคราะห์สมรรถนะประจำหน่วย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการขาย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ประเภทและลักษณะของงานขาย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ความรู้เกี่ยวกับตนเอง

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160839926 (ปกอ่อน) 236 หน้า
ขนาด: 185 x 256 x 11 มม.
น้ำหนัก: 425 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน