0
การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
สื่อการเรียนรู้แบบบูรณาการที่เน้นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะวิชาชีพ
หนังสือ118.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับ "การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า" เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพจากสำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 2 อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น เข้าใจง่าย พร้อมกิจกรรมเสริมความรู้และแบบทดสอบท้ายบท ที่จะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหามากยิ่งขึ้น

สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สัญลักษณ์และการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ขนาดตัวนำและอุปกรณ์ป้องกัน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 อุปกรณ์ควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การเริ่มเดินมอเตอร์แบบสตาร์-เดลตา และการเริ่มด้วยออโต้ทรานส์ฟอร์เมอร์

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162743870 (ปกอ่อน) 212 หน้า
ขนาด: 191 x 260 x 10 มม.
น้ำหนัก: 395 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์แม็คเอ็ดดูเคชั่น, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2014
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน