0
ลด 15%
การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ (PDF)
e-book Big Sale ลดสูงสุด 50%
e-book Big Sale ลดสูงสุด 50%
อ่านต่อ
หนังสือ166.50 บาท
e-books(PDF) ?109.65 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

หนังสือ การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ เล่มนี้ ถูกเรียบเรียงขึ้นจากประสบการณ์ การสอน การค้นคว้า และการทำงานของผู้เขียน   ดดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นหนังสือเรียนสำหรับการศึกษาวิชาการจัดการด้านการผลิต การจัดการด้านการปฏิบัติการ การบริหารการผลิต การบริหารการดำเนินงานและการผลิต หรือการบริหารอุตสาหกรรม สำหรับนิสิต นักศึกษา ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยผู้เขียนได้สร้างความเข้าใจพื้นฐานในการจัดการด้านการผลิตและการปฏิบัติการให้แก่ผู้อ่าน เพื่อให้เกิดความรู้และแยวคิดที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการดำเนินงานของธุรกิจ ซึ่งจะทำให้ธุรกิจมีความได้เปรียบในการแข่งขันและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตให้ดียิ่งขึ้น

สารบัญ


สารบัญ

 • บทที่ 1 การจัดการอุตสาหกรรม

 • บทที่ 2 การผลิตและการปฏิบัติการ

 • บทที่ 3 หน้าที่การผลิต การปฏิบัติการ และการจัดการองค์กร

 • บทที่ 4 การวางแผนกำลังการผลิต

 • บทที่ 5 การเลือกทำเลที่ตั้ง

 • บทที่ 6 การวางแผนผังกระบวนการผลิต

 • บทที่ 7 การวางแผนการผลิตรวม

 • บทที่ 8 การวางแผนและบริหารโครงการ

 • บทที่ 9 การจัดซื้อและระบบคลังสินค้า

 • บทที่ 10 การวางแผนความต้องการวัสดุ

 • บทที่ 11 การควบคุมคุณภาพ

 • บรรณานุกรม

  รายละเอียดหนังสือ
  ISBN: 9786160812806 (PDF) 229 หน้า
  ชนิดกระดาษ: PDF
  สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
  สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน