0
ลด 50%
การจัดการการเงิน : Financial Management
ตรงตามหลักสูตรคณะกรรมการอุดมศึกษา และข้อมูลงบการเงินที่ปรับปรุงตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง ปี 2552)
หนังสือ110.00 บาท
e-books(PDF) ?159.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "การจัดการการเงิน (Financial Management)" มีเนื้อหาที่สำคัญในเรื่องความรู้เบื้องต้นของการจัดการการเงิน บทบาทและหน้าที่หลักของการจัดการการเงิน สถาบันการเงินและตลาดเงิน งบการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน ความเสี่ยงและผลตอบแทน แนวคิดเรื่องมูลค่าทบต้นและมูลค่าปัจจุบัน การจัดการสินทรัพย์หมุนเวียน โครงสร้างเงินทุนและค่าของทุน นโยบายเงินปันผล การจัดการการเงินทุนระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว ความล้มเหลวและการควบรวมกิจการ และการเงินระหว่างประเทศ

    โดยมีจุดเด่นคือได้ปรับปรุงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเงิน ปรับปรุงงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 ปรับปรุงปี 2552 ไว้ในส่วนของเนื้อหาเรื่องงบการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน นำเสนอในรูปและสำนวนที่อ่านเข้าใจง่าย ครอบคลุมหลักสูตรของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการอุดมศึกษา

สารบัญ

บทที่ 1 บทบาทและหน้าที่ของผู้จัดการการเงิน
บทที่ 2 สถาบันการเงินและตลาดการเงินในประเทศ
บทที่ 3 งบการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน
บทที่ 4 ผลตอบแทนและความเสี่ยง
บทที่ 5 แนวคิดเรื่องมูลค่าทบต้นและมูลค่าปัจจุบัน
บทที่ 6 งบจ่ายลงทุน
บทที่ 7 การจัดการสินทรัพย์หมุนเวียน
บทที่ 8 โครงสร้างเงินทุนและค่าของเงินทุน
บทที่ 9 นโยบายเงินปันผล
บทที่ 10 เงินทุนระยะสั้น
บทที่ 11 เงินทุนระยะปานกลาง
บทที่ 12 เงินทุนระยะยาว
บทที่ 13 ความล้มเหลวและการควบรวมกิจการ
บทที่ 14 การเงินระหว่างประเทศ

คำนิยม
การเขียนตำราเรื่องยากๆ ให้เป็นเรื่องที่ง่ายนั้น ต้องอาศัยประสบการณ์โดยเฉพาะประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพ และประสบการณ์ทางด้านการสอนมาเป็นเวลายาวนาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์ เป็นนักวิชาการทางการเงินที่มีประสบการณ์มายาวนานคนหนึ่ง สามารถเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของผู้อ่านและผู้เรียนเป็นอย่างดี จึงสามารถสร้างผลงานที่เหมาะัสม และมีคุณภาพดร. รังสรรค์ เลิศในสัตย์- คณบดีคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160818075 (ปกอ่อน) 416 หน้า
ขนาด: 170 x 220 x 19 มม.
น้ำหนัก: 580 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 7/2013
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน