0
การจัดการขนส่งและการกระจายสินค้าเชิงกลยุทธ์ : Strategic Transport and Distribution Management
หนังสือเล่มนี้เป็นวิชาหนึ่งในหลักสูตรระดับปริญญาโทประเภทวิชาบริหารธุรกิจสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ โดยพัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ธุรกิจ กับการขนส่งที่มีต่อเศรษฐกิจไทย
หนังสือ475.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    การจัดการขนส่งและการกระจายสินค้าเชิงกลยุทธ์ เป็นวิชาหนึ่งในหลักสูตรระดับปริญญาโท ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ โดยวิชานี้พัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ธุรกิจ กับการขนส่ง บทบาทของการขนส่งที่มีผลต่อเศรษฐกิจ องค์ประกอบของระบบการขนส่ง รูปแบบการขนส่ง และประเภทของผู้ประกอบการขนส่ง ข้อพิจารณาทางเศรษฐกิจและการบริการของรูปแบบการขนส่งแบบต่างๆ การเลือกผู้ประกอบการขนส่ง การเลือกเส้นทางและตารางการขนส่ง การวางแผนด้านเวลาที่ใช้ในการขนส่ง การเลือกเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการขนส่ง จัดเตรียมและตรวจสอบเอกสารการขนส่งให้เหมาะกับการใช้งาน การพิจารณาความเหมาะสมระหว่างต้นทุนค่าขนส่งและต้นทุนสินค้าคงคลัง กระบวนการเจรจาต่อรองอัตราค่าระวางการขนส่งและค่าบริการคืน ติดตามและค่าบริการอื่น ติดตามอัตราค่าระวางการขนส่งสินค้า กระบวนการร้องเรียนเมื่อเกิดความเสียหายและการปฏิบัติงานด้านการขนส่ง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและอินเตอร์เน็ตมาพัฒนาระบบฐานข้อมูลภายในหน้าที่โลจิสติกส์ บทบาทของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ตามสัญญา กรณีศึกษาการปรับปรุงการขนส่งและการกระจายสินค้า ซึ่งครอบคลุมบทเรียน 28 บทเรียน

สารบัญ

บทที่ 1 กลยุทธ์องค์กรและการขนส่ง
บทที่ 2 บทบาทหน้าที่ของผู้จัดการขนส่ง
บทที่ 3 บทบาทของการขนส่งและการกระจายสินค้าที่มีต่อเศรษฐกิจ
บทที่ 4 องค์ประกอบของระบบการขนส่ง
บทที่ 5 ข้อใดเปรียบเสียเปรียบของการขนส่งแต่ละรูปแบบ
บทที่ 6 การดำเนินงานขนส่ง
บทที่ 7 กฎหมายของผู้ประกอบการ
บทที่ 8 ต้นทุนขนส่งและการบริการขนส่ง
บทที่ 9 ความเหมาะสมระหว่างต้นทุนค่าขนส่งและต้นทุนสินค้าคงคลัง
บทที่ 10 ยานพาหนะในการขนส่ง
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167880174 (ปกอ่อน) 640 หน้า
ขนาด: 184 x 258 x 30 มม.
น้ำหนัก: 1100 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์โฟกัสมีเดีย แอนด์ พับลิชชิ่ง, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: --/2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน