0
ลด 10%
การจัดการความปลอดภัย (รหัสวิชา 3100-0125)
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
หนังสือ175.50 บาท
e-books(PDF) ?139.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    นำเสนอสาระน่ารู้เกี่ยวกับ "การจัดการความปลอดภัย" ว่าด้วยเรื่องของ หลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม บทบาทและความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของนักการยศาสตร์และผู้ที่เกี่ยวข้อง การสารวจเพื่อค้นหาอันตรายโดยอาจใช้เครื่องมือวัดแสงสว่างและวัดระดับเสียง การประเมินอันตรายจากการสารวจที่พบหรืออาจเกิดขึ้น การดำเนินการควบคุม ป้องกัน และปรับปรุงด้วยหลักการยศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมความปลอดภัย รวมถึงการปรับปรุงสภาพการทางานโดยใช้เทคโนโลยีและวิศวกรรมความปลอดภัย เป็นต้น อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น เข้าใจง่าย พร้อมแบบฝึกหัดและใบงาน เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอน และการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

บทที่ 1 หลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
บทที่ 2 บทบาทและความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
บทที่ 3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของนักการยศาสตร์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 4 การสำรวจเพื่อค้นหาอันตรายโดยอาจใช้เครื่องมือวัดแสงสว่าง และวัดระดับเสียง
บทที่ 5 การประเมินอันตรายจากการสำรวจที่พบหรืออาจเกิดขึ้น การดำเนินการควบคุมป้องกัน และปรับปรุงด้วยหลักการยศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมความปลอดภัย
บทที่ 6 การจัดทำแผนงานและโครงการความปลอดภัย และกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน
บทที่ 7 การปรับปรุงสภาพการทำงานด้วยหลักการยศาสตร์ การสำรวจ และการประเมินอันตราย การปรับปรุงสภาพการทำงานโดยใช้เทคโนโลยี และวิศวกรรมความปลอดภัย

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160825226 (ปกอ่อน) 348 หน้า
ขนาด: 187 x 256 x 17 มม.
น้ำหนัก: 500 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 3/2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน