0
การจัดการตนเองของชุมชนและท้องถิ่น : Community and Local Self-Governance
เป็นหนังสือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าเพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านงานพัฒนาชุมชน รวมทั้งใช้ประกอบการเรียนของวิชายุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของนักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจในวงการพัฒนาโดยทั่วไป
หนังสือ465.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "การจัดการตนเองของชุมชนและท้องถิ่น" เล่มนี้ มีความแตกต่างกับตำราการพัฒนาชุมชนโดยทั่วไป กล่าวคือ ตำราการพัฒนาชุมชนส่วนใหญ่ จะเน้นแนวคิดทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน ซึ่งเป็นหลักการทางวิชาการเชิงนามธรรม ในขณะที่เนื้อหาในตำรา "การจัดการตนเองของชุมชนและท้องถิ่น" จะเน้นกระบวนการ (Process) วิธีการ (Method) จัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการนำเสนอกรณีศึกษา (Case Study) การจัดการตนเองของชุมชน และการวิเคราะห์ถึงเงื่อนไขปัจจัยความสำเร็จของการจัดการชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงวิธีการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นว่าเป็นอย่างไร (How to) ซึ่งจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานพัฒนาได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

บทที่ 1 ความหมาย ความสำคัญ และการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น
บทที่ 2 ชุมชนและท้องถิ่นไทยในภาวการณ์เปลี่ยนแปลง
บทที่ 3 แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น
บทที่ 4 กระบวนการจัดการตนเองของชุมชนและท้องถิ่น
บทที่ 5 กรณีตัวอย่าง (Case Study) การจัดการตนเองของชุมชนไทยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บทที่ 6 วิเคราะห์ และสังเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลให้ชุมชนสามารถจัดการตนเองและเป็นชุมชนเข้มแข้งพึ่งตนเองได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

- ได้รับทุนสนับสนุนการเขียนตำรา ประจำปี 2551 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164972797 (ปกอ่อน) 752 หน้า
ขนาด: 186 x 260 x 24 มม.
น้ำหนัก: 1390 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ธรรมสาร, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน