0
การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวและโรงแรมอย่างยั่งยืน
แบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ภาค คือ สาระและบริบทเกี่ยวกับกสรท่องเที่ยว การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว
หนังสือ351.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวและโรงแรมอย่างอย่างยืนเล่มนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการถ่ายทอดความรู้พื้นฐานด้านการท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรท่องเที่ยว และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และทรัพยากรในโรงแรม ซึ่งควรพัฒนาไปให้ถึงเป้าหมายสูงสุด

สารบัญ

ภาคที่ 1 สาระและบริบทเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
บทที่ 2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
บทที่ 3 ผลกระทบและแนวโน้มของการท่องเที่ยว
บทที่ 4 แนวคิดเกี่ยวกับทรัพยากรการท่องเที่ยว

ภาคที่ 2 การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
บทที่ 5 แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
บทที่ 6 องค์การทางการท่องเที่ยวกับความยั่งยืนของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย
บทที่ 7 นวัตกรรมสีเขียวกับความยั่งยืนของธุรกิจโรงแรม

ภาคที่ 3 การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว
บทที่ 8 การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
บทที่ 9 การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
บทที่ 10 การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740341116 (ปกอ่อน) 472 หน้า
ขนาด: 191 x 259 x 21 มม.
น้ำหนัก: 865 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: 2022
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน