0
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ
หนังสือเล่มนี้จึงถ่ายทอดลักษณะการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทข้ามชาติ การจัดการข้ามวัฒนธรรมและการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงเปรียบเทียบ และเพิ่มเติมประเด็นงานวิจัยที่น่าสนใจสำหรับทุกหัวข้อ
หนังสือ304.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ปัจจุบันบริษัทข้ามชาติขยายการดำเนินงานทั่วโลก และจ้างแรงงานจากทั่วทุกภูมิภาคกว่า 67 ล้านคน ทำให้การบริหารคนเปลี่ยนแปลงจากภายในประเทศไปสู่การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ   หนังสือเล่มนี้จึงถ่ายทอดลักษณะการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทข้ามชาติ การจัดการข้ามวัฒนธรรมและการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงเปรียบเทียบ และเพิ่มเติมประเด็นงานวิจัยที่น่าสนใจสำหรับทุกหัวข้อ เพื่อให้นิสิต นักวิชาการ และนักธุรกิจได้รับประโยชน์จากประเด็นการจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศอย่างแท้จริง

สารบัญ

- บทที่ 1 บทนำ

ส่วนที่ 1 สภาพแวดล้อมระดับมหภาค (Macro Environment)
- บทที่ 2 วัฒนธรรมกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์
- บทที่ 3 บริบทของประเทศกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์

ส่วนที่ 2 กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ (Strategic International HRM)
- บทที่ 4 กลยุทธ์บริษัทข้ามชาติ
- บทที่ 5 การออกแบบองค์กรสำหรับบริษัทข้ามชาติ
- บทที่ 6 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างพันธมิตรข้ามพรมแดน
- บทที่ 7 แนวคิดเชิงกลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ

ส่วนที่ 3 การส่งบุคลากรไปทำงานมอบหมายในต่างแดน (Expatriation)
- บทที่ 8 การจัดสรรบุคลากรไปทำงานมอบหมายในต่างแดน
- บทที่ 9 การอบรมและการพัฒนาระหว่างประเทศ
- บทที่ 10 การจัดการผลการปฏิบติงานระหว่างประเทศ
- บทที่ 11 การกลับมาทำงานจากงานที่ได้รับมอบหมายในต่างแดน

ส่วนที่ 4 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในประเทศที่เข้าไปลงทุนและอื่น ๆ (HRM in Host Countries and Other Related Topics)
- บทที่ 12 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในบริบทท้องถิ่น
- บทที่ 13 แรงจูงใจ ภาวะผู้นำ และการสื่อสารระหว่างประเทศ
- บทที่ 14 จริยธรรมธุรกิจระหว่างประเทศ
- บทที่ 15 บทสรุป

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740339557 (ปกอ่อน) 326 หน้า
ขนาด: 192 x 260 x 14 มม.
น้ำหนัก: 625 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: --/2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน