0
ลด 35%
การจัดการธุรกิจการบริการสำหรับผู้สูงอายุ
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนากระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์ วางแผน ประเมิน และตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจการบริการสำหรับผู้สูงอายุที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพตามหลักวิชาการ
หนังสือ104.00 บาท
e-books(PDF) ?119.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "การจัดการธุรกิจการบริการสำหรับผู้สูงอายุ" เล่มนี้ เป็นหนังสือเล่มแรกด้านการจัดการธุรกิจการบริการสำหรับผู้สูงอายุในเมืองไทย โดยมีเนื้อหา 8 บท ได้แก่ โครงสร้างและลักษณะธุรกิจบริการผู้สูงอายุ การวิเคราะห์สภาพธุรกิจการบริการสำหรับผู้สูงอายุ การจัดการเชิงกลยุทธ์ธุรกิจบริการผู้สูงอายุ การวางตำแหน่งทางธุรกิจและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับธุรกิจบริการผู้สูงอายุ การควบคุมคุณภาพสถานประกอบการสำหรับธุรกิจบริการผู้สูงอายุ การบริหารความเสี่ยงสำหรับธุรกิจบริการผู้สูงอายุ ปัญหาธุรกิจบริการผู้สูงอายุ รวมถึงจรรยาบรรณของผู้ประกอบกิจการและแนวโน้มธุรกิจบริการผู้สูงอายุในอนาคต โดยอธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เข้าใจง่าย พร้อมทีแบบฝึกหัดเพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจ และเอกสารอ้างอิงสำหรับศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเหมาะกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รวมถึงผู้ที่ต้องการทำธุรกิจบริการผู้สูงอายุ

สารบัญ

บทที่ 1 โครงสร้างและลักษณะธุรกิจบริการผู้สูงอายุ
บทที่ 2 การวิเคราะห์สภาพธุรกิจการบริการสำหรับผู้สูงอายุ
บทที่ 3 การจัดการเชิงกลยุทธ์ธุรกิจบริการผู้สูงอายุ
บทที่ 4 การวางตำแหน่งทางธุรกิจและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับธุรกิจบริการผู้สูงอายุ
บทที่ 5 การควบคุมคุณภาพสถานประกอบการสำหรับธุรกิจบริการผู้สูงอายุ
บทที่ 6 การบริหารความเสี่ยงสำหรับธุรกิจบริการผู้สูงอายุ
บทที่ 7 ปัญหาธุรกิจบริการผู้สูงอายุ
บทที่ 8 จรรยาบรรณของผู้ประกอบกิจการและแนวโน้มธุรกิจบริการผู้สูงอายุในอนาคต

คำนิยม
ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีและชื่นชมต่อหนังสือเล่มนี้เป็นอย่างยิ่ง แลละมั่นใจว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นหนังสือวิชาการประเภทคลาสสิค สำหรับวิชาการจัดการธุรกิจการบริการสำหรับผู้สูงอายุและประเทศไทย โดยปราศจากข้อกังขาทั้งปวงรองศาสตราจารย์ ดร.โกวิท วงศ์สุรวัฒน์- อาจารย์อาวุโสภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ภาคีสมาชิก สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสถาน
หนังสือเล่มนี้ถือเป็นกลไกเล็กๆ ส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างการเตรียมความพร้อมของสังคมไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพื่อนักศึกษา เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานด้านผู้สูงอายุ รวมทั้งบุคคลทั่วไปได้รับทราบและเข้าใจแนวทางเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจบริการสำหรับผู้สูงอายุได้อย่างเหมาะสมดร.สุพจน์ ทรายแก้ว- รักษาการแทนอธิการบดี มหาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160832514 (ปกอ่อน) 184 หน้า
ขนาด: 172 x 240 x 10 มม.
น้ำหนัก: 335 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 7/2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน