0
การจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ด้วยโปรแกรม ArcView 3.2a - 3.3 (PDF)
e-books(PDF) ?289.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    นำเสนอเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับ “การจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ด้วยโปรแกรม ArcView 3.2a - 3.3”   โดยในเล่มได้ให้เนื้อหาโดยละเอียด   เริ่มตั้งแต่ความรู้พื้นฐานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ไปจนถึงการใช้งานโปรแกรม   ไม่ว่าจะเป็นการสร้างแผนที่ระบบดิจิทัล   การสร้างฐานข้อมูลสำหรับแผนที่   การแก้ไข   การเขียนโปรแกรมประยุกต์   การสร้างแบบจำลอง 3 มิติ   รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่และการนำข้อมูลออกไปแสดงบนเว็บเพจ   พร้อมภาพประกอบการอธิบายในแต่ละขั้นตอน   ง่ายสำหรับศึกษาทำความเข้าใจ

สารบัญ

บทที่ 1 สารสนเทศภูมิศาสตร์
บทที่ 2 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
บทที่ 3 การใช้งานโปรแกรม ArcView 3.2a - 3.3
บทที่ 4 โปรแกรม View #1
บทที่ 5 โปรแกรม View #2
บทที่ 6 ตารางข้อมูล
บทที่ 7 โปรแกรมแผนภูมิ
บทที่ 8 โปรแกรม Avenue Script # 2
...ฯลฯ...

คำนิยม
ศิระวิทย์ คลี่สุวรรณ; แก้ว นวลฉวี, รศ. ดร.
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840011015 (PDF) 353 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), สนพ. สมาคม
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน