0
การจัดการสิ่งแวดล้อมตามหลักนิเวศวิทยาอุตสาหกรรม
หลักการจัดการสิ่งแวดล้อมตามหลักนิเวศวิทยาอุตสาหกรรม เป็นการนำระบบนิเวศตามธรรมชาติมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดการพึ่งพาอาศัยกันภายในระบบนิเวศอุตสาหกรรม โดยมีการบริหารจัดการที่มีการเพิ่มประสิทธิภาพ
หนังสือ351.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวบรวมความรู้ที่สำคัญเกี่ยวกับ "การจัดการสิ่งแวดล้อมตามหลักนิเวศวิทยาอุตสาหกรรม" ซึ่งเป็นเป็นการนำระบบนิเวศตามธรรมชาติมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดการพึ่งพาอาศัยกันภายในระบบนิเวศอุตสาหกรรม โดยมีการบริหารจัดการที่มีการเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้ทรัพย์ยากรร่วมกัน มีการสร้างโอกาสความเป็นไปได้ในการนำของเสียจากอุตสาหกรรมหนึ่งมาใช้เป็นวัตถดิบ รวมถึงการออกแบบกระบวนการดำเนินกิจกรรมเพื่อให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยในเล่มได้อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น พร้อมตัวอย่าง และเอกสารอ้างอิง เพื่อให้ผู้ที่กำลังศึกษาหรือผู้ที่สนใจ สามารถค้นคว้าหาข้อมูลและเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

สารบัญ

บทที่ 1 การจัดการสิ่งแวดล้อม
บทที่ 2 การจัดการสิ่งแวดล้อมตามหลักอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
บทที่ 3 แนวคิดและนโยบายด้านการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
บทที่ 4 ตัวชี้วัดและการประเมินอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
บทที่ 5 การประยุกต์หลักอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน
บทที่ 6 ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนในการประยุกต์หลักอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
บทที่ 7 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการประยุกต์หลักอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
บทที่ 8 กรณีศึกษา
บทที่ 9 ทิศทางของประเทศไทยในการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
บทที่ 10 บทสรุป

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789742319472 (ปกอ่อน) 388 หน้า
ขนาด: 192 x 261 x 16 มม.
น้ำหนัก: 705 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, สถาบัน
เดือนปีที่พิมพ์: 4/2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน