0
การจัดการอาหารสัตว์เพื่อลดภาวะโลกร้อน
การสะสมของก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศโลก ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ตลอดจนเกิดปรากฎการณ์ที่สำคัญต่าง ๆ อาทิ ปรากฎการณ์เรือนกระจก (Greenhouse effect) และอื่น ๆ อีกมากมาย
หนังสือ237.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

      การสะสมของก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศโลก ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนเกิดปรากฎการณ์ที่สำคัญต่าง ๆ ได้แก่ ปรากฏการณ์เรือนกระจก ภาวะโลกร้อน เกิดผลกระทบร้ายแรงต่อสภาพแวดล้อมและสิ่งมีชีวิต ภาคเกษตรกรรมเป็นแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากกว่าร้อยละ 20 ของปริมาณมวลรวมทั้งโลก อย่างไรก็ตาม กิจกรรมการเกษตรมีความสำคัญเนื่องจากเป็นแหล่งผลิตปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นต่อการดำรงอยู่ของทุกชีวิตบนโลกนี้ และยังมีศักยภาพในการลดก๊าซเรือนกระจกโดยการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากอากาศมาเก็บกับไว้ในมวลชีวภาพ จึงสามารถมีบทบาทต่อภาวะโลกร้อน 2 ด้านคือ เป็นผู้ผลิตและลดก๊าซเรือนกระจกในเวลาเดียวกัน การผลิตสัตว์ เป็นกิจกรรมผสมผสานระหว่างการเลี้ยงสัตว์ การปลูกพืชอาหารสัตว์การเปลี่ยนสภาพพื้นที่ป่าธรรมชาติเพื่อใช้เป็นฟาร์ม และการใช้พลังงานฟอสซิลสำหรับเครื่องจักรกลการเกษตร การเกิดก๊าซเรือนกระจกในระบบการผลิตสัตว์แสดงให้เห็นถึงการด้อยประสิทธิภาพของการจัดการอาหารสัตว์ เป็นการสูญเสียพลังงานและสารอาหาร การจัดการอาหารสัตว์ที่ดีจึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสัตว์ ลดการเกิดก๊าซเรือนกระจก และลดภาวะโลกร้อนได้

สารบัญ

บทที่ 1 ประโยชน์และความสำคัญของการผลิตสัตว์
บทที่ 2 ภาวะโลกร้อนและผลกระทบ
บทที่ 3 ภาวะโลกร้อนจากการผลิตสัตว์
บทที่ 4 กลไกการหมักย่อยอาหารและวิถีการสังเคราะห์ก๊าซมีเทน
บทที่ 5 การจัดการอาหารสัตว์เพื่อลดก๊าซมีเทน
บทที่ 6 การลดก๊าซมีเทนโดยวิธีการอื่น ๆ
บทที่ 7 กลไกการเกิดก๊าซไนตรัสออกไซด์จากปศุสัตว์
บทที่ 8 แนวทางการจัดการอาหารสัตว์เพื่อลดก๊าซไนตรัสออกไซด์
บทที่ 9 แนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกที่เป็นไปได้สำหรับประเทศไทย

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740335870 (ปกอ่อน) 242 หน้า
ขนาด: 192 x 262 x 10 มม.
น้ำหนัก: 450 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: --/2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน