0
ลด 15%
การจัดการเชิงกลยุทธ์ (ฉบับปรับปรุงใหม่)
กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์, การปรับตัวของผู้บริหารเมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลง, การวางแผนเชิงกลยุทธ์, การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม...
หนังสือ195.50 บาท
e-books(PDF) ?160.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "การจัดการเชิงกลยุทธ์" เป็นศาสตร์และศิลป์สำคัญ ที่เจ้าของธุรกิจ ผู้บริหาร และบุคคลที่ต้องการประสบความสำเร็จ จะต้องศึกษาและเข้าใจอย่างลึกซึ้ง โดย "การจัดการเชิงกลยุทธ์ (ฉบับปรับปรุงใหม่)" เล่มนี้ ผู้เขียนได้เรียบเรียงขึ้นจากประสบการณ์ในการสอน การฝึกอบรม และการเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์การธุรกิจต่างๆ เพื่อเป็นการปูสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้บริหาร ได้เข้าใจเรื่องของการจัดการเชิงกลยุทธ์ ด้วยการเรียนรู้กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ การปรับตัวของผู้บริหารเมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลง ตลอดจนการวิเคราะห์ภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งถ่ายทอดเนื้อหาอย่างเป็นระบบ เข้าใจง่าย อันจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการและประยุกต์ใช้งานต่อไป

สารบัญ

บทที่ 1 การจัดการเชิงกลยุทธ์
บทที่ 2 หลักการพื้นฐานการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
บทที่ 3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
บทที่ 4 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์การ
บทที่ 5 Michael E. Porter กับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเชิงกลยุทธ์
บทที่ 6 Benchmarking การเทียบเคียงแข่งดีเพื่อความเป็นเลิศของกิจการ
บทที่ 7 การกำหนดกลยุทธ์
บทที่ 8 กลยุทธ์เพื่ออนาคตสำหรับองค์การในโลกสมัยใหม่
บทที่ 9 การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ
บทที่ 10 การบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์
บทที่ 11 การควบคุมกลยุทธ์
บทที่ 12 การควบคุมดุลยภาพในการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ขององค์การด้วย Balanced Scorecard
บทที่ 13 การจัดการเชิงกลยุทธ์กับการแข่งขันระดับโลก
บทที่ 14 จริยธรรมธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789742128333 (ปกอ่อน) 392 หน้า
ขนาด: 171 x 241 x 19 มม.
น้ำหนัก: 595 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 7/2009
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน