0
ลด 10%
การจัดการเชิงเปรียบเทียบ/การจัดการข้ามวัฒนธรรม : Comparative Management/Cross-Cultural Management
เรียนรู้ความเหมือนและความต่างของสไตล์การจัดการ ของประเทศและภูมิภาคที่สำคัญ ๆ ของโลก เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการคนต่างวัฒนธรรมในยุคที่โลกธุรกิจไร้พรมแดน
หนังสือ265.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย ที่เกี่ยวกับการจัดการเชิงเปรียบเทียบ มาผสมผสานกับตัวอย่างการทำงานจริงในโลกธุรกิจระหว่างประเทศ ที่ต้องติดต่อกับผู้คนหลากหลายวัฒนธรรม สามารถใช้เป็นตำราประกอบการเรียนการสอนวิชา การจัดการเชิงเปรียบเทียบ การจัดการข้ามวัฒนธรรม การจัดการต่างวัฒนธรรม การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการระหว่างประเทศ และวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก รวมทั้งนักธุรกิจหรือผู้ที่สนใจทั่วไปก็สามารถนำไปเป็นคู่มือในการทำงานกับคนต่างวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 อิทธิพลของสภาวะแวดล้อมทางสถาบัน
บทที่ 3 อิทธิพลของสภาวะแวดล้อมทางวัฒนธรรม
บทที่ 4 การติดต่อสื่อสารต่างวัฒนธรรมและการเจรจาต่อรองระหว่างประเทศ
บทที่ 5 การจูงใจต่อวัฒนธรรม
บทที่ 6 ภาวะผู้นำต่างวัฒนะณณฒ
บทที่ 7 การบริหารทรัพยากรบุคคลในประเทศต่างๆ
บทที่ 8 การจัดการในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
บทที่ 9 การจัดการในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
บทที่ 10 การจัดการในภูมิภาคอเมริกา
บทที่ 11 การเปรียบเทียบการจัดการของประเทศในภูมิภาคยุโรป
บทที่ 12 บทสรุป

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160827749 (ปกอ่อน) 480 หน้า
ขนาด: 171 x 241 x 22 มม.
น้ำหนัก: 716 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 11/2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน