0
การจัดการเรียนรู้ของครูยุคใหม่ เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
การจัดการเรียนรู้ของครูยุคใหม่ เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เป็นหนังสือที่จัดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้ครูผู้สอนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ ได้ข้อมูลและแนวทางการพัฒนาผู้เรียน
หนังสือ237.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "การจัดการเรียนรู้ของครูยุคใหม่ เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21" เป็นหนังสือที่จัดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้ครูผู้สอนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ ได้ข้อมูลและแนวทางการพัฒนาผู้เรียนซึ่งเป็นเด็กและเยาวชนของชาติ ให้มีทักษะสำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นยุคที่มีกระแสของข้อมูลข่าวสารแพร่กระจายไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อการเปลี่ยนเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การเมืองการปกครอง และวิถีการดำรงชีวิตของมนุษย์ทั่วโลก ทุกคนจะต้องรู้จักปรับตนให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ดังนั้นผู้เรียนจำเป็นต้องได้รับการฝึกทักษะที่สำคัญเพื่อจะได้อยู่ในสังคมทุกระดับอย่างมีความสุข

    ก่อนที่ครูผู้สอนจะไปพัฒนาทักษะผู้เรียนนั้น ตัวครูผู้สอนเองก็ต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาทักษะสำคัญของตนเองก่อนเป็นลำดับแรก แล้วจึงนำประสบการณ์ไปเป็นพื้นฐานสำหรับการฝึกทักษะให้ผู้เรียนต่อไป หนังสือเล่มนี้จะให้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของพลเมืองโลก ทักษะสำคัญและจำเป็นของเยาวชนในศตวรรษที่ 21 ทักษะสำคัญของครูในศตวรรษที่ 21 เป็นข้อมูลเบื้องต้น และตามด้วยแนวทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ / วิธีสอน / เทคนิคการสอนต่างๆ ซึ่งมีกระบวนการที่จะนำผู้เรียนไปสู่ทักษะสำคัญตามเป้าหมายที่กำหนด ตลอดทั้งมีแนวทางการฝึกทักษะการคิดให้แก่ผู้เรียนด้วยชุดฝึกทักษะอย่างหลากหลาย โดยเฉพาะมีตัวอย่างกิจกรรมและแบบฝึกที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้มีทักษะสำคัญและจำเป็นในศตวรรษที่ 21 อย่างเป็นรูปธรรม

สารบัญ

ตอนที่ 1 ความสำคัญของการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
ตอนที่ 2 ทักษะสำคัญของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
ตอนที่ 3 ครูในศตวรรตที่ 21 ควรเป็นเช่นไร
ตอนที่ 4 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
ตอนที่ 5 แนวทางการฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinkink) และการคิดแก้ปัญหา (problem Solving Thinking) แก่เยาวชนในศตวรรษที่ 21

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163824820 (ปกอ่อน) 264 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 9 มม.
น้ำหนัก: 540 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ศูนย์หนังสือ
เดือนปีที่พิมพ์: 2015
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน