0
การจัดการแรงงานสัมพันธ์และกฎหมายแรงงาน (PDF)
แนวคิดและทฤษฎี รวมทั้งกฎหมายแรงงานที่ใช้เป็นหลักในการบริหารแรงงาน เหมาะกับนายจ้างและลูกจ้างด้านการจัดการแรงงานสัมพันธ์และกฎหมายแรงงาน
หนังสือ265.50 บาท
e-books(PDF) ?255.55 บาท
สารบัญ

บทที่ 1 แนวคิดและหลักการแรงงานสัมพันธ์
บทที่ 2 พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ส. 2518 (แก้ไข พ.ศ. 2544)
บทที่ 3 พ.ร.บ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
บทที่ 4 สัญญาจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160840076 (PDF) 240 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน