0
ลด 15%
การจัดการแรงงานสัมพันธ์และกฎหมายแรงงาน
แนวคิดและทฤษฎี รวมทั้งกฎหมายแรงงานที่ใช้เป็นหลักในการบริหารแรงงาน เหมาะกับนายจ้างและลูกจ้างด้านการจัดการแรงงานสัมพันธ์และกฎหมายแรงงาน
ซื้อครบ 300 บาท ลด 40 บาท ซื้อครบ 500 ลด 100 บาท
ซื้อครบ 300 บาท ลด 40 บาท ซื้อครบ 500 บาท ลด 100 บาท เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ
อ่านต่อ
หนังสือ250.75 บาท
e-books(PDF) ?255.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "การจัดการแรงงานสัมพันธ์และกฎหมายแรงงาน" เล่มนี้ เรียบเรียงความรู้เกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีแรงงานสัมพันธ์ รวมทั้งกฎหมายแรงงานที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งนายจ้างและลูกจ้าง นอกจากนี้ยังใช้เป็นตำราเรียนและหนังสือค้นคว้าสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ในรายวิชาการจัดการแรงงานสัมพันธ์และกฎหมายแรงงาน คณะวิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจ บริหารศาสตร์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ นิติศาสตร์ และรัฐศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยทั้งรัฐและเอกชน และสถาบันอุดมศึกษาทั่วไป

    เนื้อหาแบ่งออกเป็น 2 ภาค ได้แก่ ภาคที่ 1 แรงงานสัมพันธ์ (แนวคิดและหลักการแรงงานสัมพันธ์, พ.ร.บ.แรงงาน และ พ.ร.บ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์) และภาคที่ 2 กฎหมายแรงงาน (สัญญาจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (แก้ไข 2560), พ.ร.บ.เงินทดแทน พ.ศ. 2537 (แก้ไข 2561), พ.ร.บ.ศาลแรงงานฯ พ.ศ. 2522 และ พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. 2542 (แก้ไข 25561) โดยในเล่มได้อธิบายเนื้อหาอย่างเป็นลำดับขั้น เข้าใจง่ย พร้อมแบบฝึกหัดท้ายเล่มเพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจในบทเรียน

สารบัญ

ตอนที่ 1 แรงงานสัมพันธ์
- บทที่ 1 แนวคิดและหลักการแรงงานสัมพันธ์
- บทที่ 2 พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 (แก้ไข พ.ศ. 2544)
- บทที่ 3 พ.ร.บ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์

ตอนที่ 2 กฎหมายแรงงาน
- บทที่ 4 สัญญาจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
- บทที่ 5 พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (แก้ไข พ.ศ. 2560)
- บทที่ 6 พ.ร.บ.เงินทดแทน พ.ศ. 2537 (แก้ไข พ.ศ.2561)
- บทที่ 7 พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522
- บทที่ 8 พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. 2542 (แก้ไข 25561)

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160839537 (ปกอ่อน) 240 หน้า
ขนาด: 170 x 240 x 9 มม.
น้ำหนัก: 330 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน