0
การจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจใหม่
เป็นคู่มือวางแผนกลยุทธ์ แผนธุรกิจและแผนปฏิบัติการ ความเหมือนและต่างกันของแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจ แนวทางการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
หนังสือ142.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "การจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจใหม่" เล่มนี้ สามารถนำไปใช้เป็นคู่มือการจัดการเชิงกลยุทธ์ การวางแผนกลยุทธ์และจัดทำดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน ซึ่งเป็นการรวบรวมความรู้และเทคนิคต่าง ๆ โดยสรุปประเด็นสำคัญด้ายการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม การวิเคราะห์ธุรกิจ การวิเคราะห์การแข่งขัน การวางแผนกลยุทธ์ในระดับต่าง ๆ รวมทั้งการเปลี่ยนองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล การนำแผนไปปฎิบัติ การทำติดตามและควบคุมด้วยเครื่องมือ BSC และ KPI และ Strategy Map และ OKR

    นอกจากนี้ได้มีการเพิ่มการจัดทำแผนธุรกิจใหม่ รวมทั้งมีแบบฟอร์มเพื่อฝึกปฏิบัติการในการวางแผนกลยุทธ์ และการติดตามประเมินผล เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษาปริญญาตรี ปริญญาโท ที่ศึกษาวิชาการจัดการกลยุทธ์ และผู้บริหารองค์กรต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นคู่มือในการวางแผนกลยุทธ์ และการติดตามและประเมินผล อันจะนำไปสู่ความสำเร็จและความเป็นเลิศของธุรกิจ

สารบัญ

- ขั้นตอนการจัดการเชิงกลยุทธ์
- ส่วนที่ 1 การวางแผน (Where do we go from here?)
- ส่วนที่ 2 การนำแผนไปปฏิบัติ (Who must do that?)
- ส่วนที่ 3 การติดตามประเมินผลและควบคุม (How are we doing?)
- ส่วนที่ 4 การเขียนแผนธุรกิจใหม่ (Business Plan)
- ส่วนที่ 5 ภาคผนวก

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164978607 (ปกอ่อน) 188 หน้า
ขนาด: 190 x 260 x 11 มม.
น้ำหนัก: 380 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: 8/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน