0
ลด 30%
การจัดทำแผนที่นำทางการพัฒนาเทคโนโลยี : Technology Roadmapping
นำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการ ขั้นตอนวิเคราะห์ การประยุกต์ใช้ และกรณีศึกษาตัวอย่างจากงานวิจัย และประสบการณ์โดยตรงของผู้เขียน ในการจัดทำและเป็นที่ปรึกษาในการวิเคราะห์แผนนำทาง (Roadmap) ฯลฯ
หนังสือ224.00 บาท
e-books(PDF) ?194.65 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "การจัดทำแผนที่นำทางการพัฒนาเทคโนโลยี : Technology Roadmapping" เล่มนี้ นำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการ ขั้นตอนวิเคราะห์ การประยุกต์ใช้ และกรณีศึกษาตัวอย่างจากงานวิจัยและประสบการณ์โดยตรงของผู้เขียน ในการจัดทำและเป็นที่ปรึกษาในการวิเคราะห์แผนนำทาง (Roadmap) ในหลายรูปแบบให้กับองค์กรต่าง ๆ โดยเนื้อหาแบ่งออกเป็น 4 ภาคคือ ภาคที่ 1 กรอบแนวคิดการจัดทำแผนที่นำทางการพัฒนาเทคโนยี ภาคที่ 2 กระบวนการและขั้นตอนการวิเคราะห์แผนที่นำทางการพัฒนาเทคโนโลยี ภาคที่ 3 การวางแผนนำเอากระบวนการทำแผนที่นำทางการพัฒนาเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในองค์กร   และภาคที่ 4 ตัวอย่างการวิเคราะห์จัดทำแผนที่นำทางการพัฒนาเทคโนโลยี   

    โดยที่เนื้อหาแต่ละภาคประกอบด้วยบทย่อย ๆ และมุ่งเน้นที่การพัฒนาจากทักษะการคิดวิเคราะห์ไปสู่การนำไปปฏิบัติจริง และได้รวบรวมกรณีศึกษาตัวอย่างที่หลากหลายจากอุตสาหกรรมหรือธุรกิจที่แตกต่างกัน เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์, สถาบันการเงินเพื่อรองรับสังคมเศรษฐกิจที่ปราศจากเงินสด, บริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์และแอพลิเคชั่น, หน่วยงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม, ธุรกิจอาหารจานด่วน เป็นต้น

สารบัญ

ภาค 1 กรอบแนวคิดการจัดทำแผนที่นำทางการพัฒนาเทคโนโลยี
- บทที่ 1 แผนที่นำทางการพัฒนาเทคโนโลยีคืออะไร สำคัญอย่างไร ทำไมองค์กรต้องมี
- บทที่ 2 การประยุกต์ใช้แผนที่นำทางการพัฒนาเทคโนโลยี
- บทที่ 3 วิวัฒนาการขององค์ความรู้ด้านการจัดทำแผนที่นำทางการพัฒนาเทคโนโลยี

ภาค 2 กระบวนการคิดในการจัดทำแผนที่นำทางการพัฒนาเทคโนโลยี
- บทที่ 4 กระบวนการและขั้นตอนการวิเคราะห์จัดทำแผนที่นำทางการพัฒนาเทคโนโลยี
- บทที่ 5 แนวทางการจัดทำแผนที่นำทางการพัฒนาเทคโนโลยี ด้วยวิธีการประชุมเชิงปฏิบัติการ
- บทที่ 6 ลำดับขั้นตอนการวิเคราะห์พร้อมกรณีตัวอย่าง
- บทที่ 7 เครื่องมือสนับสนุนการวิเคราะห์จัดทำแผนที่นำทางการพัฒนาเทคโนโลยี

ภาค 3 การวางแผนประยุกต์ใช้กระบวนการทำแผนที่นำทางการพัฒนาเทคโนโลยีในองค์กร
- บทที่ 8 องค์ประกอบหลักของการประยุกต์ใช้แผนที่นำทางการพัฒนาเทคโนโลยีในองค์กร
- บทที่ 9 การวางแผนการประยุกต์ใช้แผนที่นำทางการพัฒนาเทคโนโลยีในองค์กร
- บทที่ 10 กรณีตัวอย่าง : การวางแผนการประยุกต์ใช้แผนที่นำทางการพัฒนาเทคโนโลยีในองค์กร

ภาค 4 ตัวอย่างการวิเคราะห์จัดทำแผนที่นำทางการพัฒนาเทคโนโลยี
- บทที่ 11 กรณีศึกษาการจัดทำแผนที่นำทางการพัฒนาเทคโนโลยี ระดับอุตสาหกรรม : ตัวอย่างอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์
- บทที่ 12 กรณีศึกษาการจัดทำแผนที่นำทางการพัฒนาเทคโนโลยี ระดับองค์กร (ขนาดใหญ่) : ตัวอย่างของสถาบันการเงินเพื่อรองรับสังคมเศรษฐกิจที่ปราศจากเงินสด (Cashless Society)
- บทที่ 13 กรณีศึกษาการจัดทำแผนที่นำทางการพัฒนาเทคโนโลยี ระดับองค์กร (ขนาดเล็ก) : ตัวอย่างบริษัทพัฒนา Software และ Web Application
- บทที่ 14 กรณีศึกษาการจัดทำแผนที่นำทางการพัฒนาเทคโนโลยี ระดับหน่วยงาน : ตัวอย่างหน่วยงานวิจัยและพัฒนา (R&D Unit)

คำนิยม
หนังสือเล่มนี้นำเสนอเนื้อหาด้านการจัดทำแผนที่นำทางการพัฒนาเทคโนโลยี (Technology Roadmapping) ที่จะช่วยให้องค์กรสามารถเตรียมพร้อมรับมือกับอนาคตได้ การมีทฤษฎีอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอ แต่ผลจากการทำแผนที่เทคโนโลยีนั้นต้องชัดเจนและสามารถนำไปใช้ได้จริงในองค์กร เพื่อให้องค์กรสามารถตัดสินใจได้บนพื้นฐานข้อมูลและความรู้ที่รอบด้าน ผมหวังว่าจะมีหนังสือด้านนี้มากขึ้นในประเทศไทย เพื่อให้องค์ความรู้ด้านนี้มีความสมบูรณ์ และแพร่หลายมากขึ้นในองค์กรต่าง ๆ ของประเทศ และทำให้องค์กรและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน สามารถที่จะคาดการณ์เทคโนโลยีที่สมควรลงทุนเพื่ออนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเตรียมลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อรับมือกับอนาคตของไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างมั่นใจดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หนังสือ "การจัดทำแผนที่นำทางการพัฒนาเทคโนโลยี" ของ "ดร.ณัฐสิทธิ์ เกิดศรี" จะช่วยให้ผู้บริหารเข้าใจถึงหลักคิดในการวิเคราะห์จัดทำแผนที่นำทางการพัฒนาเทคโนโลยี และแนวทางการประยุกต์ใช้ในองค์กรได้เป็นอย่างดี ซึ่งรวมถึงกรณีตัวอย่างที่ ดร.ณัฐสิทธิ์ เกิดศรี ได้ร่วมดำเนินการกับคณะทำงานของเอสซีจีกานต์ ตระกูลฮุน- อดีตกรรมการผู้จัดการใหญบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
หนังสือ "การจัดทำแผนที่นำทางการพัฒนาเทคโนโลยี" โดย "ดร.ณัฐสิทธิ์ เกิดศรี" เป็นประโยชน์ได้มากสำหรับผู้บริหาร (Executive) หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนา (R&D Direction) และนักวิเคราะห์นโยบายแผน (Policy Analyst) ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการนำหลักคิดการวิเคราะห์จัดทำแผนนำทางการพัฒนาเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้เพื่อกำหนดทิศทางการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของหน่วยงาน การมีหนังสือเล่มนี้ จะช่วยเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับกลุ่มผู้ที่สนใจในประเทศและลดข้อจำกัดเกี่ยวกับการขาดหนังสือ และกรณีตัวอย่างที่เป็นบริบทของประเทศไทยโดยตรงรองศาสตราจารย์ ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน- อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อดีตผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160831593 (ปกอ่อน) 240 หน้า
ขนาด: 160 x 235 x 14 มม.
น้ำหนัก: 375 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน