0
การจัดทำแผนที่นำทางการพัฒนาเทคโนโลยี (PDF)
หนังสือ160.00 บาท
e-books(PDF) ?229.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

นำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวกับแนวคิด   กระบวนการ   ขั้นตอนวิเคราะห์   การประยุกต์ใช้   และกรณีศึกษาตัวอย่างจากงานวิจัยและประสบการณ์โดยตรงของผู้เขียนในการจัดทำและเป็นที่ปรึกษาในการวิเคราะห์แผนนำทาง (Roadmap) ในหลายรูปแบบให้กับองค์กรต่างๆ   โดยเนื้อหาแบ่งออกเป็น 4 ภาคคือ   ภาคที่ 1-กรอบแนวคิดการจัดทำแผนที่นำทางการพัฒนาเทคโนยี, ภาคที่ 2-กระบวนการและขั้นตอนการวิเคราะห์แผนที่นำทางการพัฒนาเทคโนโลยี, ภาคที่ 3-การวางแผนนำเอากระบวนการทำแผนที่นำทางการพัฒนาเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในองค์กร   และภาคที่ 4-ตัวอย่างการวิเคราะห์จัดทำแผนที่นำทางการพัฒนาเทคโนโลยี    โดยที่เนื้อหาแต่ละภาคประกอบด้วยบทย่อยๆ และมุ่งเน้นที่การพัฒนาจากทักษะการคิดวิเคราะห์ไปสู่การนำไปปฏิบัติจริง   และได้รวบรวมกรณีศึกษาตัวอย่างที่หลากหลายจากอุตสาหกรรมหรือธุรกิจที่แตกต่างกัน เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์,   สถาบันการเงินเพื่อรองรับสังคมเศรษฐกิจที่ปราศจากเงินสด, บริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์และแอพลิเคชั่น, หน่วยงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม, ธุรกิจอาหารจานด่วน เป็นต้น

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160832569 (PDF) 248 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน