0
การดูแลผู้สูงอายุ : สถานการณ์และคุณภาพชีวิต
วิเคราะห์เปรียบเทียบรูปแบบการดูแลผู้สูงอายุของชาติตะวันตกและเอเชีย พร้อมทั้งเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุรวมถึงเกณฑ์ประเมินซึ่งเหมาะสำหรับนักศึกษา นักวิจัย และทีมบุคลากรทางการสาธารณสุข
หนังสือ237.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    จากการที่จำนวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นเป็นสิ่งที่ท้าทายในสภาวการณ์ปัจจุบัน ดังนั้นการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุให้ครอบคลุมทุกมิติทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสังคม จึงเป็นสิ่งที่ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนถึงสมาชิกในครอบครัวพึงตระหนักและให้ความสำคัญการการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

    หนังสือเล่มนี้ได้บรรจุเนื้อหาที่สำคัญจากการทบทวนวรรณกรรม การวิจัย และประสบการณ์ของผู้เขียนในการเรียนรู้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุจากประเทศนิวซีแลนด์ นอกจากนี้ผู้เขียนได้วิเคราะห์เปรียบเทียบรูปแบบการดูแลผู้สูงอายุของชาติตะวันตกและเอเชีย พร้อมทั้งเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุรวมถึงเกณฑ์ประเมินซึ่งเหมาะสำหรับนักศึกษา นักวิจัย และทีมบุคลากรทางการสาธารณสุขในการนำเครื่องมือนี้เพื่อการศึกษา หรือวิจัย อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ ตลอดจนการดูแลผู้สูงอายุให้ครบทุกมิติเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุต่อไป

สารบัญ

บทที่ 1 สถานการณ์ของจำนวนผู้สูงอายุทั้งในระดับโลกและระดับประเทศ
บทที่ 2 ความหมายและความสำคัญของการดูแลผู้สูงอายุ
บทที่ 3 รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุของชาติตะวันตกและเเชีย
บทที่ 4 คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
บทที่ 5 การปรับตัวของผู้สูงอายุต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
บทที่ 6 การจัดที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ
บทที่ 7 ผลกระทบการย้ายถิ่นของบุตรต่อความรู้สึกของพ่อแม่ที่สูงอายุ
บทที่ 8 แรงสนับสนุนทางสังคมในผู้สูงอายุ
บทที่ 9 ความต้องการและความคาดหวังของผู้สูงอายุ
บทที่ 10 ภาวะเศรษฐกิจในผู้สูงอายุและการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุในประเทศไทย

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740339991 (ปกอ่อน) 234 หน้า
ขนาด: 189 x 260 x 12 มม.
น้ำหนัก: 495 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: 2022
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน