0
การตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม
ใช้สําหรับนักศึกษาปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่ต้องการมีความรู้เกี่ยวกับการตรวจประเมินสิ่งแวดล้อม ISO 14001 สํานักงานสีเขียว โรงแรมสีเขียว โรงเรียนสีเขียว และการจัดการสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
หนังสือ256.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้ได้กล่าวถึง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตรวจประเมินตาม "มาตรฐาน ISO 19011" หลักพื้นฐานที่สำคัญสำหรับผู้ตรวจประเมิน หลักความมีจริยธรรม หลักข้อเท็จจริงที่ถูกต้องที่พบ ความเป็นมืออาชีพ ความเป็นอิสระ และการตรวจประเมินบนพื้นฐานของหลักฐานที่พบเชิงประจักษ์ ต่อมาก็จะกล่าวถึงคุณสมบัติของผู้ตรวจประเมินทั้งด้านการศึกษา ประสบการณ์ การฝึกอบรม และงานประสบการณ์งานวิจัยที่ผ่านมา ประเด็นต่อมาก็จะเป็นการเตรียมการตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มจากการวางแผน การแต่งตั้งผู้ตรวจประเมิน การทบทวนเอกสาร การประชุมเตรียมการกับผู้ตรวจประเมิน การจัดทำกำหนดการตรวจประเมิน การตรวจประเมินในพื้นที่ การจัดทำรายงาน และการทบทวนของฝ่ายบริหาร การเข้าถึงพื้นที่การตรวจประเมิน เป็นการหาหลักฐานการตรวจประเมินเพื่อยืนยันความถูกต้องและความสอดคล้องกับมาตรฐานท่กำหนดไว้ การประเมินและพัฒนาผู้ตรวจประเมิน และสุดท้ายคือการจัดการสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด การขอรับการตรวจประเมิน และเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินทั้งภายในและภายนอก

สารบัญ

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม
บทที่ 2 คุณสมบัติของผู้ตรวจประเมิน
บทที่ 3 การเตรียมการตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม
บทที่ 4 การตรวจประเมินในพื้นที่
บทที่ 5 การจัดเตรียมรายงานการตรวจประเมิน
บทที่ 6 การประเมินและพัฒนาผู้ตรวจประเมิน
บทที่ 7 การจัดการสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
บทที่ 8 การขอการรับรองการตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม
บทที่ 9 การรับรองหน่วยงานตรวจประเมินในประเทศไทย
บทที่ 10 การเตรียมพร้อมรับการตรวจประเมิน

คำนิยม
ขอชื่นชมกับรองศาสตราจารย์ ดร.สยาม อรุณศรีมรกต ที่ใช้ความมุ่งมั่น ใฝ่รู้ และพยายามพัฒนาวิชาการอย่างไม่หยุดในการเขียนหนังสือที่ใช้ในวงการวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมถือเป็นคณะที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมคณะแรกของประเทศไทย และได้มีการพัฒนาวิชาการอย่างต่อเนื่อง คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเองได้ผลิตนักศึกษาสิ่งแวดล้อมออกไปรับใช้สังคมมากมาย ซึ่งรุ่นแรก ๆ ก็ได้เป็นผู้บริหารสิ่งแวดล้อมในระดับประเทศมากมายรองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท ภักดีกุล- คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
นับได้ว่าหนังสือเล่มนี้จึงมีความสำคัญในการพัฒนาวิชาการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถนำไปใช้จริงในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย รองศาสตราจารย์ ดร.สยาม อรุณศรีมรกต ได้พยายามอุตสาหะพัฒนาหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา เพื่อใช้เป็นหลักการและมารตรฐานการปฏิบัติสำหรับผู้ตรวจประเมิน จากการได้ทบทวนเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้แล้ว พบว่ามีประโยชน์อย่างยิ่ง ผู้ที่ต้องการยึดเป็นอาชีพก็สามารถยึดหลักการดังกล่าวเป็นวิธีการทำงาน จึงมีความภูมิใจในการพัฒนาวิชาการทางด้านสิ่งแวดล้อมของ รองศาสตราจารย์ ดร.สยาม อรุณศรีมรกตดร.มณทิพย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอน- กรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนาการ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและกรมควบคุมมลพิษ
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740338611 (ปกอ่อน) 302 หน้า
ขนาด: 192 x 258 x 13 มม.
น้ำหนัก: 560 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน