0
การตรวจสอบรอยโรคในระบบทางเดินหายใจในสุกร
รวบรวมขบวนการตรวจสอบ เพื่อบ่งชี้สาเหตุของการเกิดโรคในระบบทางเดินหายใจของสุกร รวมทั้งยังเข้าใจถึงวิธีการควบคุมป้องกันโรค
หนังสือ114.00 บาท
สภาพเก่าปานกลาง60.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    โรคระบบทางเดินหายใจในสุกร มักส่งผลต่อประสิทธิภาพการผลิตของฟาร์มสุกร เช่น การเจริญเติบโตที่ช้าของสุกร ต้นทุนการผลิตสุกรที่สูงขึ้น สิ่งสาคัญประการหนึ่งคือ หากสัตวแพทย์ นักวิชาการ หรือเกษตรกรมีความสามารถวิเคราะห์และตรวจสอบรอยโรคอย่างสม่าเสมอ รวมถึงเข้าใจถึงสาเหตุของโรค ระบบทางเดินหายใจ อีกทั้งวิธีการรักษา ควบคุม และป้องกันโรค ได้อย่างเข้าใจและทันท้วงที ปัญหาโรคทางเดินหายใจของสุกรก็จะลดลง ซึ่งหนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมขบวนการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบรอยโรค เพื่อบ่งชี้สาเหตุของการเกิดโรค รวมทั้งยังเข้าใจถึงสาเหตุต่างๆ และวิธีการควบคุมป้องกันโรคอย่างเข้าใจ จึงเป็นหนังสือที่น่าติดตามและสามารถนาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้จริงได้อีกด้วย

สารบัญ

- การตรวจปะเมินรอยโรคที่ปอดของสุกรในโรงฆ่าสัตว์
- โรคแบคทีเรียในระบบทางเดินหายใจของสุกรที่มักพบในประเทศไทย
- การควบคุมและป้องกันปัญหาโรคแบคทีเรียในระบบทางเดินหายใจของสุกร

คำนิยม
หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์มากสาหรับสัตวแพทย์ สัตวบาล นิสิตนักศึกษาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเกษตรกรทั่วไป เนื่องจากเป็นหนังสือที่ให้ข้อมูล องค์ความรู้เกี่ยวกับโรคสาคัญๆ ที่เป็นปัญหาพื้นฐานในระบบการหายใจ และแสดงให้เห็นถึงขั้นตอนและแนวทางการตรวจสอบโรค การประเมินรอยโรคจากตัวอย่างปอด และการคาดการณ์ถึงผลกระทบต่ออัตราการเติบโตของสุกรขุน ตลอดจนแนวทางการควบคุมป้องกันรองศาสตราจารย์ นายสัตแพทย์ กิจจา อุไรรงค์- ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจาคณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789746728317 (ปกอ่อน) 99 หน้า
ขนาด: 146 x 204 x 7 มม.
น้ำหนัก: 135 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์เชียงใหม่, สนพ. ม.
เดือนปีที่พิมพ์: 12/2013
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน