0
ลด 15%
การตลาดบริการ : Services Marketing (PDF)
การบริการเป็นสิ่งที่แทรกซึมอยู่ทุกธุรกิจ แต่จะจัดการอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ หนังสือเล่มนี้มีคำตอบ
หนังสือ247.50 บาท
e-books(PDF) ?211.65 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    การบริการได้ทวีความสำคัญมากขึ้นในยุคนี้ แม้ในธุรกิจขายสินค้าเองก็ตาม หากองค์กรใดไม่เน้นบริการ องค์กรนั้นย่อมสูญหายไปจากโลกของการแข่งขันอย่างแน่นอน

    หนังสือเล่มนี้ให้เนื้อหาสำคัญด้านการตลาดบริการ จากการศึกษาค้นคว้าและประสบการณ์จริงของผู้เขียน อธิบายอย่างเป็นลำดับขั้น ด้วยภาษาที่อ่านง่าย พร้อมยกตัวอย่างประกอบ และสอดแทรกข้อคิด เหมาะสำหรับจะใช้ประกอบการเรียนในคณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด ทั้งการตลาดบริการ การบริหารการบริการ และวิชาอื่นๆ ทางด้านการตลาดในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท โดยได้ถ่ายทอดความรู้ด้านการตลาดที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับทุกธุรกิจ ทั้งธุรกิจที่เน้นการบริการ และธุรกิจที่ขายสินค้า รวมทั้งอาชีพการงานและชีวิตประจำวัน

สารบัญ

ภาคที่ 1 ธุรกิจกับการบริการและการกำหนดกลยุทธ์
- บทที่ 1 การบริการในยุคปัจจุบัน
- บทที่ 2 การกำหนดลูกค้าเป้าหมาย พฤติกรรม และความต้องการของลูกค้า
- บทที่ 3 การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด
- บทที่ 4 การกำหนดกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด

ภาคที่ 2 การสร้างบริการเกินคาดหมาย
- บทที่ 5 การวางตำแหน่งบริการ การพัฒนาบริการใหม่ การสร้างความแตกต่าง และการสร้างตราบริการ
- บทที่ 6 คุณภาพในการบริการ
- บทที่ 7 การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
- บทที่ 8 การสร้างความพึงพอใจและความจงรักภักดีต่อลูกค้า
- บทที่ 9 การจัดการกับข้อเรียกร้องของลูกค้า

ภาคที่ 3 การบริหารมุ่งสู่ความสำเร็จ
- บทที่ 10 การบริหารการบริการ ยุคศตวรรษที่ 21
- บทที่ 11 องค์กรแห่งการบริการ
- บทที่ 12 การปรับปรุงและพัฒนาการตลาดบริการ
- บทที่ 13 วิสัยทัศน์ในการบริหารการตลาดบริการ
- บทที่ 14 การตลาดบริการในโ,กออนไลน์

ข้อมูลเพิ่มเติม

-ดร. พัทธธีรา รชตะไพโรจน์,สุพจน์ กฤษฎาธาร เป็น พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์,สุพจน์ กฤษฎาธาร

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160840144 (PDF) 328 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน