0
การตลาดโรงแรม : Hotel Marketing
มีจุดประสงค์ที่จะให้ผู้อ่านได้รับความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีพื้นฐานของวิชาการตลาด และแนวทางการดำเนินงานการตลาดโรงแรมสากล ผู้เขียนได้เพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับประเด็นด้านการตลาดออนไลน์ การขายโดยบุคคลในยุคดิจิทัล
หนังสือ280.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "การตลาดโรงแรม : Hotel Marketing" เล่มนี้ มีจุดประสงค์ที่จะให้ผู้อ่านได้รับความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีพื้นฐานของวิชาการตลาด และแนวทางการดำเนินงานการตลาดของธุรกิจโรงแรมสากล ผู้เขียนได้เพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับประเด็นด้านการตลาดออนไลน์ การขายโดยบุคคลในยุคดิจิทัล และข้อแนะนำเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงแรมและรีสอร์ท นอกจากนี้ยังได้เพิ่มกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ท้ายบท โดยเน้นการค้นคว้าข้อมูลออนไลน์ เพื่อให้ผู้อ่านได้พัฒนาทักษะการค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตัวเอง

สารบัญ

บทที่ 1 ความสำคัญของการตลาดต่อธุรกิจโรงแรม
บทที่ 2 ความหมายและแนวคิดทางการตลาด
บทที่ 3 ปัจจัยแวดล้อมทางการตลาดของโรงแรม
บทที่ 4 การแบ่งส่วนตลาดของโรงแรม
บทที่ 5 พฤติกรรมการซื้อของลูกค้าโรงแรม
บทที่ 6 โครงสร้างการบริหารของฝ่ายการตลาดของโรงแรม
บทที่ 7 ส่วนประสมการตลาดของโรงแรมด้านผลิตภัณฑ์
บทที่ 8 ส่วนประสมการตลาดของโรงแรมด้านราคา
บทที่ 9 ส่วนประสมการตลาดของโรงแรมด้านช่องทางการจัดจำหน่าย
บทที่ 10 ส่วนประสมการตลาดของโรงแรมด้านการส่งเสริมการตลาด
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740338932 (ปกอ่อน) 234 หน้า
ขนาด: 191 x 261 x 10 มม.
น้ำหนัก: 445 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน