0
การตั้งตำรับและการเตรียมยาไร้เชื้อ (PDF)
หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับ พยาบาล บุคลากร สาธารณสุข ครูในโรงเรียนและผู้ที่สนใจเพื่อใช้ประกอบการเรียน การสอนและประกอบการปฏิบัติงานในโรงเรียน
e-books(PDF) ?315.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ “การตั้งตำรับและการเตรียมยาไร้เชื้อ” ที่ประพันธ์โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.เพ็ญศักดิ์ จันทราวุธ และอาจารย์ ดร.ภญ.รัตติรส คนการณ์ เป็นหนังสือที่ผ้ปู ระพันธ์ทั้งสองท่านได้วางรากฐานแห่งองค์ความรู้พื้นฐานสำหรับการต่อยอดในการผลิตยาไร้เชื้อให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน และทำให้มีพื้นฐานในการวิจัยและพัฒนาในระดับสูงได้ต่อไป หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ใช้ถ้อยคำที่ง่ายต่อการเข้าใจ และเห็นภาพที่ชัดเจนโดยเฉพาะในเชิงบูรณาการจากบทแรกจนถึงบทสุดท้าย ในขณะเดียวกันสำหรับท่านที่สนใจในเฉพาะจุด

สารบัญ

- บทที่ 1 วิธีการตั้งตำรับยาเตรียมไร้เชื้อ
- บทที่ 2 การควบคุมคุณภาพยาเตรียมไร้เชื้อ
- บทที่ 3 การประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ยาไร้เชื้อ
- บทที่ 4 ภาชนะบรรจุของยาเตรียมไร้เชื้อ
- บทที่ 5 ตำรับยาฉีดปริมาตรน้อย
- บทที่ 6 ตำรับยาฉีดปริมาตรมาก
- บทที่ 7 ยาผงสำหรับเตรียมยาฉีด
- บทที่ 8 การตั้งตำรับและการเตรียมสารอาหารที่ให้ทางหลอดเลือดดำในเด็ก
- บทที่ 9 การประยุกต์ใช้ไลโปโซมกับยาเตรียมรูปแบบไร้เชื้อ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786163980380 (PDF) 196 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์เชียงใหม่, สนพ.ม.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน