0
ลด 10%
การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร (รหัสวิชา 20104-2005)
ได้ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพหนังสือเรียนอาชีวศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกาศลำดับที่ 628
หนังสือ110.70 บาท
e-books(PDF) ?116.85 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือวิชา "การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร รหัสวิชา 20104-2005" เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน มีเนื้อหาตรงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เนื้อหามีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ แบ่งออกเป็น 9 บท ประกอบด้วย การป้องกันอุบัติภัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางไฟฟ้าและระบบการจ่ายกำลังไฟฟ้า ชนิดของสายไฟฟ้าและการใช้งาน เครื่องมือที่ใช้ในการเดินสายไฟฟ้า วัสดุและอุปกรณ์ทั่วไปในการเดินสายไฟฟ้า วิธีการเดินสายไฟฟ้าและการต่อสายไฟฟ้า การติดตั้งเดินสายไฟฟ้าแสงสว่างและไฟฟ้ากำลัง การติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันทางไฟฟ้าและระบบสายดิน การตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องของระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ป้องกัน การติดตั้งระบบสื่อสารในอาคาร นอกจากนี้ในทุกบทเรียนยังมีแบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน และแบบฝึกหัดประจำบท เพื่อใช้สำหรับวัดและประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน

สารบัญ

บทที่ 1 การป้องกันอุบัติภัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางไฟฟ้าและระบบการจ่ายกำลังไฟฟ้า
บทที่ 2 ชนิดของสายไฟฟ้าและการใช้งาน
บทที่ 3 เครื่องมือที่ใช้ในการเดินสายไฟฟ้า
บทที่ 4 วัสดุและอุปกรณ์ทั่วไปในการเดินสายไฟฟ้า
บทที่ 5 วิธีการเดินสายไฟฟ้าและการต่อสายไฟฟ้า
บทที่ 6 การติดตั้งเดินสายไฟฟ้าแสงสว่างและไฟฟ้ากำลัง
บทที่ 7 การติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันทางไฟฟ้าและระบบสายดิน
บทที่ 8 การตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องของระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ป้องกัน
บทที่ 9 การติดตั้งระบบสื่อสารในอาคาร
บรรณานุกรม

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160843312 (ปกอ่อน) 360 หน้า
ขนาด: 185 x 256 x 22 มม.
น้ำหนัก: 645 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2023
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน