0
การต่อสู้ของทุนไทย เล่ม 1 (PDF)
ผลงานวิจัยในชุดโครงการวิจัย "โครงสร้างและพลวัตทุนไทย หลังวิกฤตเศรษฐกิจ" ซึ่ง ศาสตราจารย์ ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร และคณะ ได้นำเสนอภาพการเปลี่ยนแปลงของทุนนิยมไทยอย่างรอบด้าน
e-books(PDF) ?179.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

             หนังสือเล่มนี้เป็นผลงานวิจัยในชุดโครงการวิจัย "โครงสร้างและพลวัตทุนไทย หลังวิกฤตเศรษฐกิจ" ซึ่ง ศาสตราจารย์ ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร และคณะ ได้นำเสนอภาพการเปลี่ยนแปลงของทุนนิยมไทยอย่างรอบด้าน อันจะชี้ให้เห็นว่าวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อปี 2540 เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของทุนนิยมไทยอย่างชัดเจน นอกจากนั้นผลงานวิจัยยังครอบคลุมถึงประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับการเมืองทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น หนังสือเล่มนี้จึงเป็นประโยชน์ในวงการวิชาการและผู้สนใจศึกษาทั่วไป

สารบัญ

- บทนำ : การต่อสู้ของทุนไทย : การปรับตัวและพลวัตหลังวิกฤตปี 2540
- แตกแล้วโต : ธุรกิจครอบครัวไทยในพายุโลกาภิวัฒน์
- ใครเป็นเจ้าของหุ้นไทย
- เจ้าพ่อน้ำเมา : ผูกขาดที่ไม่ผูกขาด
- อวสานเศรษฐียานยนต์ไทย
- ตบเท้าทุนไทยไปนอก
- การแสวงหาค่าเช่าทางเศรษฐกิจในประเทศไทย
- รายนามนักวิจัย

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522300027969 (PDF) 408 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์มติชน, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน