0
การทำวิจัยและเขียนบทความวิจัยในสายวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์
การทำวิจัยในสายวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์ เป็นการขุดคุ้ยหาองค์ความรู้ใหม่ที่มีประโยชน์ในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิต
หนังสือ285.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    การทำวิจัยในสายวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์ เป็นการขุดคุ้ยหาองค์ความรู้ใหม่ที่มีประโยชน์ในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิต ประชาชนในประเทศที่มั่งคั่งและประเทศที่เป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน มักมีความคิดเชิงวิจัยในการหาความรู้ใหม่เชิงนวัตกรรมและรู้จักนำเอาความรู้ ใหม่มาพัฒนาชีวิตและสังคม ประเทศไทยเราต้องการนักวิจัยและนักพัฒนาจำนวนมากเพื่อสร้างความเป็นผู้นำ ทั้งในทางวิชาการและการประยุกต์กับชีวิตประชาชน การทำวิจัยที่จำเป็นสำหรับประเทศไทย ได้แก่ การศึกษาหาองค์ความรู้ที่เป็นพื้นฐานและองค์ความรู้ในการแก้ปัญหาในชีวิต ประจำวัน การศึกษาในระดับอุดมศึกษาของไทยโดยเฉพาะระดับปริญญาโท และปริญญาเอกจึงเน้นในการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพในการขุดคุ้ยหา องค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานและเป็นประโยชน์ต่อสังคมและชีวิตมนุษย์ นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่จำเป็นต้องทำงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารและ รายงานการประชุมวิชาการและเขียนวิทยานิพนธ์หลายคนประสบกับอุปสรรคในการทำ วิจัยเพื่อเขียนบทความวิจัยให้เป็นที่ยอมรับเพื่อการตีพิมพ์

    หนังสือเล่มนี้นอกจากจะอธิบายความหมายและความสำคัญของการทำวิจัยเพื่อให้ผู้ อ่านเข้าใจแล้ว ยังมีการนำเสนอเทคนิคและวิธีการที่เป็นรูปธรรมซึ่งผู้แต่งเป็นผู้พัฒนาขึ้น จากประสบการณ์การทำงานเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์กว่า 20 ปี และใช้กรณีศึกษาเป็นตัวอย่างเพื่อให้เกิดความเข้าใจและนำไปใช้ในงานของแต่ละ คนได้ นอกจากนี้ หนังสือเล่มนี้ยังนำเสนอการวิเคราะห์โครงสร้างและเนื้อหาที่เป็นแกนของบท ความวิจัยเพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจวิธีการอ่านและนำเสนอวิธีการเขียนบทความ วิจัยที่ทำให้ผู้อ่านสามารถเขียนบทความวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ

สารบัญ

บทที่ 1 เเรงจูงใจในการเรียนรู้ระเบียบเเละวิธีการทำวิจัย
บทที่ 2 ที่มา จุดประสงค์ เเละการทำวิจัยในสายวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีเเละวิทยาศาสตร์
บทที่ 3 เเนวความคิดเบื้องต้นสำหรับงานวิจัยเเละการทำวิจัย
บทที่ 4 วิธีการทำวิจัยโดยภาพรวมเละการใช้ตารางนำการทำวิจัย
บทที่ 5 การวิเคราะห์เพื่อกำหนดปัญหาเเละสมมุติฐาน
บทที่ 6 การดำเนินการวิจัยในเเต่ละกระบวนการ
บทที่ 7 การเขียนบทความวิจัยเเละการรายงาน

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740334385 (ปกอ่อน) 306 หน้า
ขนาด: 189 x 260 x 15 มม.
น้ำหนัก: 555 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: --/2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน