0
การทำเหมืองข้อมูล
หนังสือเล่มนี้เหมาะที่จะใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชาการทำเหมืองข้อมูลสำหรับหลักสูตรสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทำเหมืองข้อมูลแก่ผู้ที่ทำงานด้านนี้
หนังสือ237.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ในยุคของข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลนับเป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างมากที่จะช่วยผู้บริหารในการตัดสินใจ ปรับปรุงการดำเนินงานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร การเรียนรู้ตัวแบบตัดสินใจจากข้อมูลที่เรียกว่า "การทำเหมืองข้อมูล" จึงมีการทำอย่างแพร่หลายมากขึ้นในปัจจุบัน หนังสือเล่มนี้จะอธิบายขบวนการการเรียนรู้ตัวแบบดังกล่าว โดยจะครอบคลุมขั้นตอนวิธีที่สำคัญของการทำเหมืองข้อมูล เช่น การเตรียมและแปลงข้อมูล การสำรวจข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างตัวแบบการจำแนกประเภทข้อมูล การตรวจจับข้อมูลที่มีความผิดปกติ เป็นต้น เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชาการทำเหมืองข้อมูลสำหรับหลักสูตรสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทำเหมืงอข้อมูลแก่ผู้ที่ทำงานในด้านนี้ หรือผู้ที่สนใจโดยทั่วไป

สารบัญ

บทที่ 1 การทำเหมืองข้อมูลเบื้องต้น
บทที่ 2 ลักษณะข้อมูล
บทที่ 3 การเตรียมข้อมูล (Data Preprocessing)
บทที่ 4 การสำรวจข้อมูล
บทที่ 5 การจำแนกประเภทของข้อมูล (Classification)
บทที่ 6 การจับกลุ่มข้อมูล (Data Clustering)
บทที่ 7 การหากฎความสัมพันธ์ (Association Rule Analysis)
บทที่ 8 การตรวจจับข้อมูลผิดปกติ (Anomaly Detection)

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789742318949 (ปกอ่อน) 145 หน้า
ขนาด: 185 x 261 x 7 มม.
น้ำหนัก: 275 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, สถาบัน
เดือนปีที่พิมพ์: 5/2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน