0
ลด 10%
การบรรยายสรุป : การพูดเเละการเขียน
เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษาและผู้สนใจการบรรยายสรุป
หนังสือ175.50 บาท
e-books(PDF) ?160.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "การบรรยายสรุป : การพูดและการเขียน" หนังสือสำหรับนักศึกษาวิชาเอกภาษาไทย รายวิชาการนำเสนอและการบรรยายสรุป ซึ่งเนื้อหามีด้วยกัน 6 บท ได้แก่ บทนำ เป็นการปูพื้นความเข้าใจเบื้องตนเกี่ยวกับการบรรยายสรุปด้วยการพูดและการเขียน ตั้งแต่บทที่ 2-4 เป็นเรื่องเกี่ยวกับการพูดบรรยายสรุป โดยบทที่ 2 กล่าวถึงศิลปะการพูดเพื่อการบรรยายสรุปควรเป็นอย่างไร แล้วนำเข้าสู่บทที่ 3 หลักการพูดเพื่อการบรรยายสรุป ปิดท้ายด้วยบทที่ 4 การใช้สื่อประกอบการพูดการบรรยายสรุป ส่วนบทที่ 5 กล่าวถึงหลักกการเขียนย่อความและการเขียนสรุปความ อันเป็นหัวใจสำคัญของการเขียนบรรยายสรุป และบทที่ 6 กล่าวถึงการเชื่อมบรรยายสรสุปประเภทต่างๆ เช่น การเขียนสาระสังเขป การเขียนบทสรุปสำหรับผู้บริหาร การเขียนบรรณนิทัศน์ และการเขียนบทตัดตอน เป็นต้น

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 ศิลปะการพูดเพื่อการบรรยาย
บทที่ 3 การพูดเพื่อการบรรยายสรุป
บทที่ 4 การใช้สื่อประกอบการพูดการบรรยายสรุป
บทที่ 5 การเขียนเพื่อการบรรยายสรุป
บทที่ 6 การเขียนบรรยายสรุปดอกสาร

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160843725 (ปกอ่อน) 144 หน้า
ขนาด: 140 x 210 x 13 มม.
น้ำหนัก: 115 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2022
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน