0
การบริหารการเงินระหว่างประเทศ : International Financial Management
ปรับปรุงเนื้อหาต่างให้มีความทันสมัย พร้อมตัวอย่างกรณีศึกษาของไทยที่สามารถทำความเข้าใจได้ง่าย
หนังสือ555.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับการบริหารการเงินระหว่างประเทศ เริ่มตั้งแต่ทำความรู้จักกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับระบบการเงินระหว่างประเทศ ดุลการชำระเงินของประเทศ และเงื่อนไขเสมอภาคระหว่างประเทศ ตลอดจนบทบาทขององค์กรทางการเงินระหว่างประเทศ รวมถึงเครื่องมือทางการเงินต่างๆ ที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงทางการเงินของกิจการ ตลอดจนอธิบายความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่เกิดอันตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ รวมทั้งวิธีที่เหมาะสมสำหรับการบริหารความเสี่ยงประเภทนั้นๆ

    และยังได้นำเสนอเรื่องของการลงทุนระหว่างประเทศ ทั้งการลงทุนโดยตรง การลงทุนในหลักทรัพย์ระหว่างประเทศ ตลอดจนการจัดหาเงินทุนของธุรกิจระหว่างประเทศ ทั้งจากตลาดหลักทรัพย์และตลาดหนี้สินระหว่างประเทศ นอกจากนี้เนื้อหาในตำรายังครอบคลุมถึงการบริหารเงินทุนหมุนเวียน และการจัดทำงบจ่ายทุนของกิจการข้ามชาติอีกด้วย

สารบัญ

บทนำ ประเด็นสำคัญของการบริหารการเงินระหว่างประเทศ
บทที่ 1 ระบบการเงินระหว่างประเทศ
บทที่ 2 องค์กรทางการเงินระหว่างประเทศ
บทที่ 3 ดุลการชำระเงิน
บทที่ 4 ตลาดปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
บทที่ 5 เงื่อนไขเสมอภาคระหว่างประเทศ
บทที่ 6 การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
บทที่ 7 สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเงินตราและตราสารสิทธิเงินตรา
บทที่ 8 การเปิดรับความเสี่ยงจากธุรกรรมการค้า
บทที่ 9 การเปิดรับความเสี่ยงจากการดำเนินงาน
บทที่ 10 การระดมจากหนี้ระหว่างประเทศ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789990102383 (ปกอ่อน) 712 หน้า
ขนาด: 190 x 260 x 28 มม.
น้ำหนัก: 1315 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พรชัย ชุณหจินดา, ดร.
เดือนปีที่พิมพ์: 2015
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน