0
การบริหารความเสี่ยงภัยและการประกันภัยในศตวรรษ ที่ 21
ให้ความรู้และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงภัยต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นแก่บุคคลและองค์กร
หนังสือ285.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "การบริหารความเสี่ยงภัยและการประกันภัยในศตวรรษ ที่ 21" เล่มนี้ ให้ความรู้และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงภัยต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นแก่บุคคลและองค์กร พร้อมทั้งวิเคราะห์โครงสร้างตลาดธุรกิจประกันภัย สภาพการแข่งขันของบริษัทประกันภัย วิเคราะห์ผลลัพธ์ของระดับการแข่งขันของธุรกิจประกันภัยในปัจจุบัน วิเคราะห์แนวโน้มการเจริญเติบโตของธุรกิจประกันภัยเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิของประเทศไทย วิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกันชีวิต การประกันสุขภาพ และการประเมินวินาศภัยแบบต่าง ๆ ที่ผู้บริโภคสามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับความเสี่ยงภัยของตนเองและองค์กร เหมาะสำหรับผู้บริหาร นิสิต นักศึกษา นักเรียน และบุคคลทั่วไปควรจะได้ศึกษา และนำเอาความรู้จากหนังสือเล่มนี้ไปใช้เพื่อให้เกิดความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

    นอกจากนี้หนังสือเล่มนี้ยังเป็นประโยชน์ต่อผู้กำกับดูแลธุรกิจประภันภัยที่จะได้ทราบถึงแนวโน้มการเจริญเติบโตของธุรกิจประกันภัย เพื่อเสริมสร้างให้ธุรกิจประกันภัยมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนเทียบเท่ามาตรฐานสากล

สารบัญ

บทที่ 1 ความเสี่ยงภัย
บทที่ 2 การบริหารความเสี่ยงภัย
บทที่ 3 ประวัติความสำคัญของการประกันภัย
บทที่ 4 การประกันภัยและหลักประกันภัย
บทที่ 5 การประกันชีวิต
บทที่ 6 การประกันชีวิตในลักษณะควบการลงทุน
บทที่ 7 เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันชีวิตและสัญญาเพิ่มเติม
บทที่ 8 เบี้ยประกันภัยและเงินสำรองประกันภัยสำหรับการประกันชีวิต
บทที่ 9 การประกันภัยรถยนต์และการประกันอัคคีภัย
บทที่ 10 การประกันภัยทางทะเลและขนส่งและการประกันภัยเบ็ดเตล็ด
ฯลฯ

คำนิยม
ผมหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริหาร นักเรียน นิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไป รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย เพราะจะได้นำเอาความรู้จากหนังสือเล่มนี้ไปประยุกต์ใช้ เพื่อบริหารความเสี่ยงภัยจากภาวะวิกฤตและปกป้องความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม
นำเสนอในเนื้อหาที่กระชับ แต่ครอบคลุมหลักการบริหารความเสี่ยงและการประกันภัยได้อย่างหลากหลายประเด็นเหมาะที่จะมีไว้ในบ้าน โรงเรียน ห้องสมุด หรือองค์กรต่าง ๆ เพื่อให้บุคคลทั่วไปสามารถศึกษาหาความรู้ สมดังเจตนารมณ์ที่ผู้เขียนได้มั่งหวังไว้ และสร้างคุณประโยชน์ด้านองค์ความรู้ที่เพิ่มมากขึ้นในสังคมไทยอีกทางหนึ่งด้วยนายสาระ ล่ำซำ
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164459854 (ปกอ่อน) 288 หน้า
ขนาด: 145 x 210 x 17 มม.
น้ำหนัก: 350 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: 2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน