0
การบริหารค่าตอบแทนเชิงกลยุทธ์
ประกอบด้วยทฤษฎี แนวความคิด และแนวทางปฏิบัติในการบริหารค่าตอบแทนขององค์กรต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการดำเนินกลยุทธ์ขององค์กร
หนังสือ285.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "การบริหารค่าตอบแทนเชิงกลยุทธ์" เล่มนี้ ประกอบด้วยทฤษฎี แนวความคิด และแนวทางปฏิบัติในการบริหารค่าตอบแทนขององค์กรต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการดำเนินกลยุทธ์ขององค์กร ซึ่งนอกจากเนื้อหาที่เข้มข้นและแหล่งอ้างอิงที่สามารถใช้ค้นคว้าเพิ่มเติมอย่างหลากหลายแล้ว ตำราเล่มนี้ยังมีโจทย์คำถามและกรณีศึกษาให้ผู้อ่านได้ทดลองฝึกคิดในการหาคำตอบ เพื่อสร้างความเข้าใจในเนื้อหาให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ทั้งนี้ด้วยความเชื่อของผู้เขียนที่ว่า การออกแบบและการจัดการระบบค่าตอบแทนบนพื้นฐานของความรู้ความเข้าใจในแนวคิดทฤษษฎีที่ถูกต้อง จะสามารถสร้างระบบค่าตอบแทนที่มีประสิทธิภาพและความยุติธรรม ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างองค์กรและสังคมที่ยั่งยืนต่อไป

สารบัญ

ส่วนที่ 1 วิวัฒนาการและทฤษฎีพื้นฐานของค่าตอบแทน
- บทที่ 1 วิวัฒนาการของค่าตอบแทน
- บทที่ 2 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ด้านค่าตอบแทน
- บทที่ 3 ทฤษฎีเกี่ยวกับค่าตอบแทนจูงใจ

ส่วนที่ 2 แนวทางการพัฒนาค่าตอบแทนเชิงกลยุทธ์
- บทที่ 4 ความหมาย องค์ประกอบ และกรอบแนวคิดระบบค่าตอบแทน
- บทที่ 5 การพัฒนาค่าตอบแทนเชิงกลยุทธ์
- บทที่ 6 หลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทน

ส่วนที่ 3 เทคนิคในการพัฒนาโครงสร้างค่าตอบแทน
- บทที่ 7 การวิเคราะห์งาน
- บทที่ 8 การประเมินค่างานและโครงสร้างภายในองค์กร
- บทที่ 9 โครงสร้างค่าตอบแทน

ส่วนที่ 4 แนวทางการพัฒนาค่าตอบแทนจูงใจและผลประโยชน์เกื้อกูล
- บทที่ 10 การออกแบบค่าตอบแทนจูงใจ
- บทที่ 11 การประเมินผลระบบค่าตอบแทนจูงใจ
- บทที่ 12 ผลประโยชน์เกื้อกูล

ส่วนที่ 5 การบริหารระบบค่าตอบแทน
- บทที่ 13 ค่าตอบแทนของกลุ่มพิเศษ
- บทที่ 14 งบประมาณและการบริหารค่าตอบแทน
- บทที่ 15 การบริหารค่าตอบแทนของประเทศต่าง ๆ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789742319335 (ปกอ่อน) 564 หน้า
ขนาด: 191 x 261 x 25 มม.
น้ำหนัก: 1015 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, สถาบัน
เดือนปีที่พิมพ์: 2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน