0
การบริหารงานบำรุงรักษา (PDF)
ตรงตามหลักสูตรของ สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระดับ ปวส. 3111-2101 การบริหารงานบำรุงรักษา
หนังสือ54.00 บาท
e-books(PDF) ?129.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "การบริหารงานบำรุงรักษา" เล่มนี้ เนื้อหาประกอบด้วย การบำรุงรักษา การจัดองค์กรบำรุงรักษา การวางแผนและการจัดทำตารางบำรุงรักษา การนำแผนงานไปใช้ให้เกิดความสำเร็จการทำงานบำรุงรักษาและควบคุม การควบคุมและการจัดการวัสดุในงานบำรุงรักษา การควบคุมคุณภาพในงานบำรุงรักษา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในงานบำรุงรักษา และระบบบริหารงานบำรุงรักษาด้วยคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งมีแบบฝึกหัดท้ายบท เพื่อประเมินผลการเรียนรู้และทบทวนความรู้ความเข้าใจ อีกทั้งมีรูปประกอบและแผนภูมิเพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจยิ่งขึ้น หนังสือเล่มนี้สามารถใช้ประกอบการเรียนการสอน วิชาบริหารงานบำรุงรักษา (3111-2101) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมมีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

สารบัญ

บทที่ 1 การบำรุงรักษา
บทที่ 2 การจัดองค์กรบำรุงรักษา
บทที่ 3 การวางแผนและการจัดทำตารางบำรุงรักษา
บทที่ 4 การนำแผนไปใช้ให้เกิดความสำเร็จ
บทที่ 5 การทำงานบำรุงรักษาและการควบคุม
บทที่ 6 การควบคุมเเละการจัดการวัสดุในงานบำรุงรักษา
บทที่ 7 การควบคุมคุณภาพในงานบำรุงรักษา
บทที่ 8 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในงานบำรุงรักษา
บทที่ 9 ระบบบริหารงานบำรุงรักษาด้วยคอมพิวเตอร์
บทที่ 10 การตรวจติดตามงานบำรุงรักษาเเละการพัฒนาระบบบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160812288 (PDF) 272 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน