0
การบริหารจัดการยุคดิจิทัล
เป็นข้อมูลใหม่ที่เกิดจากการผสมผสานแนวคิดทางวิชาการและทางการปฏิบัติ พร้อมกับนำข้อมูลจากหนังสือวิชาการของต่างประเทศและงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาเอก มาสนับสนุนเพื่อให้ครอบคลุม เพิ่มคุณค่าทางวิชาการ
หนังสือ304.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "การบริหารจัดการยุคดิจิทัล" เล่มนี้ นำเสนอข้อมูลใหม่ที่เกิดจากการผสมผสานแนวคิดทางวิชาการและทางการปฏิบัติ พร้อมกับนำข้อมูลจากหนังสือวิชาการของต่างประเทศและงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาเอก มาสนับสนุนเพื่อให้ครอบคลุม เพิ่มคุณค่าทางวิชาการ และให้สอดคล้องกับสถานการณ์การบริหารจัดการของโลกและของไทยในปัจจุบันและอนาคต สามารถใช้เป็นพื้นฐานหรือเป็นแนวทางสำหรับการเรียน การสอน การวิจัย รวมทั้งนำไปทำวิจัย และพัฒนาต่อยอดต่อไป เพื่อเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการของหน่วยงานทั้งภาครัฐอลัภาคเอกชนอีกด้วย เหมาะสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

สารบัญ

บทที่ 1 แนวคิดการบริหารจัดการ
1. บทนำ
2. แนวคิดและความหมายของการบริหารจัดการ
2.1 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการบริหาร
2.2 ความสำคัญของการบริหารภาครัฐ
2.3 ภาพรวมความเป็นมาของคำที่หมายถึงการบริหารภาครัฐ
ฯลฯ
3. บทสรุป

บทที่ 2 การบริหารจัดการยุคดิจิทัล
1. บทนำ
2. ความเป็นมา ความสำคัญ และความจำเป็นของการบริหารจัดการยุคดิจิทัล
2.1 ความเป็นมาของการบริหารตัดการยุคดิจิทัล
2.2 ความสำคัญและความจำเป็นของการบริหารจัดการยุคดิจิทัล
2.3 แนวคิดการบริหารจัดการยุคดิจิทัลที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฯลฯ
3. ความหมายของการบริหารจัดการยุคดิจิทัล 10 ด้าน
3.1 การให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ของประชาชน (People)
3.2 ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
3.3 ความน่าเชื่อถือ (Dependability)
ฯลฯ
4. บทสรุป
4.1 การบริหารจัดการยุคดิจิทัล 10 ด้าน พร้อมทั้งตัวอย่างสาระสำคัญแต่ละด้าน
4.2 การเปรียบเทียบแนวคิดการบริหารจัดการยุคดิจิทัลกับแนวคิดการบริหารจัดการอื่น

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167627137 (ปกอ่อน) 388 หน้า
ขนาด: 187 x 261 x 15 มม.
น้ำหนัก: 600 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์โฟร์เพซ, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 8/2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน