0
การบริหารจัดการในภาวะวิกฤต (PDF)
การบริหารจัดการภาวะวิกฤติ คือ กระบวนการทางยุทธวิธี เพื่อที่จะรับมือกับ วิกฤติ หรือเหตุการณ์ที่จะทำให้เกิดจุดเปลี่ยนในแง่ลบรวมทั้งเป็นกระบวนการที่จะสามารถลด ความเสี่ยงและเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์
e-books(PDF) ?59.00 บาท
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522300046007 (PDF) 51 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน