0
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษาแนวใหม่
มุมมองใหม่ทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ครู อาจารย์ นิสิต หรือผู้ที่มีความสนใจทางด้านการบริหารคน เพื่อส่งผลไปสู่การพัฒนาผู้เรียน
หนังสือ275.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

   หนังสือ "การบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษาแนวใหม่" เล่มนี้ ได้เขียนขึ้นเพื่อเป็นเอกสารสำหรับคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา นักวิชาการ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ที่สนใจในเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษาแนวใหม่ ทั้งนี้เนื่องจากโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว แนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา จึงควรได้รับการพัฒนาและปรับปรุงให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา การเปิดมุมมองเพื่อการเรียนรู้จากบริบทภายนอกการศึกษา การเชื่อมโยงและนำความรู้ เครื่องมือ และแนวคิดใหม่ ๆ มาใช้ในการเรียนการสอน ค้นคว้าและระดมสมอง การวิพากษ์เพื่อการพัฒนาแนวทางใหม่ ๆ ทำให้เกิดความตื่นตัว เกิดคำถามและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนและผู้สอนอย่างต่อเนื่อง

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
บทที่ 3 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา
บทที่ 4 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์
บทที่ 5 การออกแบบโครงสร้างองค์กรและการออกแบบงาน
บทที่ 6 การสรรหาและการคัดเลือก
บทที่ 7 การฝึกอบรมและพัฒนา
บทที่ 8 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
บทที่ 9 การบริหารค่าตอบแทน
บทที่ 10 การบริหารเส้นทางสายอาชีพ
ฯลฯ

คำนิยม
"หนังสือเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษาแนวใหม่ เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษาในหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาบริหารการศึกษา และผู้สนใจ เรียนรู้เพิ่มเติมในด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษายุคใหม่เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากผู้เขียนได้นำเสนอสาระสำคัญของเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษาไว้อย่างกระทัดรัด ชัดเจน และเข้าใจง่าย...ผมจึงขอชื่นชมในผลงานทางวิชาการที่ ดร.สืบสกุล นรินทรางกูร ณ อยุธยา ได้สร้างสรรค์ชิ้นนี้ ด้วยความยินดี และหวังว่าจะได้เห็นผลงานทางวิชาการใหม่ ๆ ให้ชื่นชมต่อไปอย่างต่อเนื่อง"ศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์- อดีตคณบดีคณะครุศาสตร์ ปูชนียาจารย์แห่งคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
"ผู้เขียนได้รวบรวมหลักการ แนวคิดสำคัญ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตของงานการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในหลากหลายมิติ เพื่อให้ผู้อ่านได้ใช้เป็นแนวทางในการศึกษา ค้นคว้า ต่อยอดความรู้ความเข้าใจให้สอดคล้องกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงได้อย่างดี ประสบการณ์ของผู้เขียนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การต่าง ๆ มาเป็นเวลานานมีส่วนเพิ่มคุณค่าของหนังสือเล่มนี้ได้เป็นอย่างมาก เพราะเป็นการเขียนแบบบูรณาการความรู้ความเข้าใจสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน"รองศาสตราจารย์ เอกชัย กี่สุขพันธ์- ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ประธานคณะกรรมการการมาตรฐานวิชาชีพคุรุสภา (กมว.)
"ผู้เขียนได้ผสมผสานองค์ความรู้และประสบการณ์การบริหาร ทั้งภาคธุรกิจและภาคการศึกษา การวิจัยและการปฏิบัติการที่มุ่งประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาที่มีต้นทุนทรัพยากรมนุษย์สูง เพื่อให้เกิดประสิทธิผลด้านคุณภาพของผู้เรียนอย่างแท้จริง"ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาพิมพ์ อุสาโห- ประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตและ อดีดประธานสาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740340201 (ปกอ่อน) 228 หน้า
ขนาด: 191 x 261 x 10 มม.
น้ำหนัก: 435 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: --/2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน