0
การบริหารนโยบายและกลยุทธ์การศึกษา
ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการกำหนดนโยบายและแผนการศึกษาเชิงกลยุทธ์ การบริหารนโยบายและแผนกลยุทธ์ การนำนโยบายและแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งเครื่องมือที่ใช้ในการบริหาร กำกับติดตามและประเมินผลฯ
หนังสือ294.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ปัจจุบันท่ามกลางสภาพแวดล้อมทั้งในระดับโลกและระดับประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัฒน์ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งนักวิชาการและนักศึกษา จำเป็นต้องมีความรู้และทักษะในการวางแผนพัฒนาองค์การและหน่วยงาน และยิ่งไปกว่านั้น จำเป็นต้องมีความสามารถและสมรรถนะในการบริหารนโยบายและกลยุทธ์การศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และตอบโจทย์การพัฒนาประเทศที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนสู่วิสัยทัศน์ประเทศไทย 2580 นั่นคือ ประเทศที่มีความ "มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" 

    "การบริหารนโยบายและกลยุทธ์การศึกษา" เล่มนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อ่านได้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎี หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารนโยบายและกลยุทธ์สำหรับองค์การทางการศึกษา ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการกำหนดนโยบายและแผนการศึกษาเชิงกลยุทธ์ การบริหารนโยบายและแผนกลยุทธ์ การนำนโยบายและแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งเครื่องมือที่ใช้ในการบริหาร กำกับติดตามและประเมินการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก ที่มีผลต่อการวางแผนลยุทธ์สำหรับองค์การทางการศึกษา ตลอดจนปัจจัยที่เกี่ยวข้องซึ่งส่งดำเนินการตามนโยบายและแผนการศึกษาเชิงกลยุทธ์ ประสบความสำเร็จทั้งในเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผล

สารบัญ

บทที่ 1 แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับนโยบายและการวางแผน
บทที่ 2 การวางแผนกลยุทธ์
บทที่ 3 การวางแผนพัฒนาการศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาไทย
บทที่ 4 การวางแผนสำหรับหน่วยงานและองค์การทางการศึกษา
บทที่ 5 การนำนโยบายและแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ
บทที่ 6 โครง
บทที่ 7 สรุป

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740340171 (ปกอ่อน) 284 หน้า
ขนาด: 191 x 260 x 12 มม.
น้ำหนัก: 530 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: --/2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน